ارتباط عملکرد کشورها در رویدادهای چند ورزشی با عملکرد آنها در بازیهای المپیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 مدرس، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط عملکرد کشورها در رویدادهای چند ورزشی با عملکرد آنها در بازیهای المپیک بود. جامعه اماری این تحقیق تمام کشور هایی است که در بازیهای المپیک موفق به کسب مدال شده اند که تعداد آنها برابر 1166 کشور (بدون احتساب تکرار) است. نمونه آماری با استفاده از جدول حجم و نمونه مورگان 321 در نظر گرفته شد. کل اطلاعات از طریق سایت های مختلف از جمله شوراهای قاره ای المپیک و کمیته بین المللی المپیک گرد آوری شد. در این مطالعه، از شاخص های توصیفی و استنباطی (آزمون کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی اسپیرمن) با کمک نرم افزار SPSS در سطح معناداری 01/0p≤ استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که ارتباط مثبت و معناداری بین تعداد مدال طلا، نقره، برنز و مجموع مدال های کسب شده در بازیهای المپیک پیشین با تعداد مدال طلا، نقره، برنز و مجموع مدال های کسب شده در بازیهای المپیک آتی وجود دارد. همچنین، نتایج حاکی از آن است که در بازیهای آسیایی و بازی های قاره آمریکا بین تعداد مدال طلا، نقره، برنز و مجموع مدال های کسب شده با تعداد مدال طلا، نقره، برنز و مجموع مدال های کسب شده در بازیهای المپیک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با این حال، در بازیهای قاره آفریقا بین تعداد مدال طلا، نقره، برنز و مجموع مدال های کسب شده به ترتیب با تعداد مدال طلا، نقره، برنز و مجموع مدال های کسب شده در بازیهای المپیک رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


سجادی، نصرالله (1378). «تحلیلی بر نقش رسانه‌های جمعی در بازی‌های المپیک طی قرن بیستم»، نشریه حرکت (3): 56-39.

شفیعی، شهرام (1389). ارائه مدل برای پیش­بینی موفقیت کشورهای شرکت­کننده در بازی­های آسیایی، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه گیلان، دانشکده تربیت‌بدنی.

محمدی، علی (1389). «ارائه مدل ریاضی برای رتبه­بندی کشورهای شرکت­کننده در بازی‌های آسیایی 2006»، فصلنامه المپیک، سال هجدهم، شماره 3 (51): 7- 19.

Bernard, A., Busse, M. (2004). “Who wins the Olympic Games? Economic resources and medal totals”. Review of Economics and Statistics, 86(1): 413- 417.

Condon, E.M., Bruce L.G., Wasil., E.A. (1999). “Predicting the success of nations at the Summer Olympics using neural networks”. Computers & Operations Research, 26: 1243-1265.

Corral, J.d., Rodriguez, J.P. (2010). “Are differences in ranks good predictors for Grand Slam?”. International Journal of Forecasting, 26: 551–563.

Forrest, D., Goddard, J., Simmons, R. (2005). O”dds-setters as forecasters: The case of English football”. International Journal of Forecasting, 21: 551–564.

Forrest, D., Ismael S., Tena, J.D. (2010). “Forecasting national team medal totals at the Summer Olympic Games”. International Journal of Forecasting, 26: 576–588.

Forrest D., Simmons R. (2000). “Forecasting sport: the behaviour and performance of football Tipsters”. International Journal of Forecasting, 16: 317–331

Goddard, J. (2010). “Regression models for forecasting goals and match results in association football”. International Journal of Forecasting, 21: 331– 340.

Grant, A., Johnstone, D. (2010). “Finding profitable forecast combinations using probability scoring rules”. International Journal of Forecasting, 26: 498–510.

Green, M., Houlihan, B. (2005). Elite Sport Development: Policy learning and political priorities. Published by Routledge, New York and London: 99-101.

Kuper, G.H., Sterken, E. (2012). Participation and Performance at the London 2012 Olympics. University of Groningen, www.rug.nl/feb.

Hematinezhad, M., Gholizadeh, M.H., Ramezaniyan, M.R., Shafiee. SH., Ghazi Zahedi, A. (2010). “Predicting the success of nations in Asian games using neural network”. Sport SPA, 8(1): 33-42.

McHale, I., Morton, A. (2011). “A Bradley-Terry type model for forecasting tennis match results”. International Journal of Forecasting, 27(2): 619- 630.

Stanula, A., Maszczyk, A., Roczniok, R., Pietraszewski, P., Ostrowski, A.,Zając, A., Strzała, M. (2012). “The Development and Prediction of Athletic Performance in Freestyle Swimming”. Journal of Human Kinetics, 32(1): 97–107.

Strumbelj, E., Vracar, P. (2012). “Simulating a basketball match with a homogeneous Markov model and forecasting the outcome”. International Journal of Forecasting, 28(2): 532-542.