ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات با وفاداری گردشگران ورزشی پارک های آبی ورزشی مشهد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری

2 استادیار دانشگاه حکیم سبزواری

3 هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی ابعاد کیفیت خدمات در پارک های آبی مشهد و بررسی ارتباط این ابعاد با وفاداری گردشگران ورزشی مجموعه های آبی بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ی استاندارد لیو بود که بومی سازی شد. روایی صوری پرسشنامه با نظرخواهی از 12 نفر از متخصصین مدیریت ورزشی انجام شد. پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ تایید گردید (84/0=α). جامعه آماری تحقیق شامل تمامی گردشگرانی بودند که در اردیبهشت ماه سال 1392 ضمن سفر به شهر مشهد از خدمات ورزشی پارک های آبی آفتاب، موج‌های آبی و ایرانیان استفاده نموده بودند. نمونه آماری پژوهش بر اساس جداول آماری (کرجسی و مورگان) 384 نفر تعیین گردید. از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای تعیین طبیعی بودن توزیع داده ها و از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین ارتباط بین متغیر‌های پژوهش استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش و طبق نتایج آزمون فریدمن تفاوت معناداری بین ابعاد کیفیت خدمات ( ملموسات، قابلیت اعتبار، پاسخگویی، اطمینان و همدلی) به دست آمد. همچنین بین کیفیت خدمات با وفاداری ‌ارتباط معناداری وجود دارد. به این معنا که با بهبود کیفیت خدمات، وفاداری گردشگران ورزشی افزایش می‌یابد. تمام متغیرهای ابعاد کیفیت خدمات به استثنای بعد ملموسات نیز با وفاداری -ارتباط معناداری دارند. تمایل به ارائه خدمات با کیفیت، نقش مهمی در بقا و سود آوری صنایع خدماتی از جمله گردشگری ورزشی ایفا می نماید. نتایج این تحقیق مدیران پارک های آبی را از لزوم توجه به تمامی ابعاد کیفیت خدمات و تلاش برای ارتقاء آن جهت افزایش وفاداری مشتریان آگاه می سازد.

کلیدواژه‌ها


احسانی محمد، هنرور افشار، افتخاری رکن‌الدین، هنری حبیب، جردن فیون (1389). «تعیین عوامل مهم در کیفیت بسته­های گردشگری ورزشی در کشور»، حرکت، 4: 23-5.

آذر عادل، رضایی پندری عباس، جعفری نژاد نوید (1389). «ارزیابی کیفیت خدمات بخش دولتی با داده‌های فازی»، پژوهش نامه ی مدیریت اجرایی، 2(40): 38-13.

  پاپلی یزدی محمد حسین، سقایی مهدی (1389). گردشگری (ماهیت و مفاهیم)،  تهران: سمت. 43.

سید جوادین سید رضا، خانلری امیر، استری مهرداد (1389). «مدلی از ارزیابی تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان خدمات ورزش». المپیک، 4(52)، 54-41.

شوشی نسب پروین، مظفری امیر احمد، تندنویس فریدون (1391). تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت گردشگری ورزشی ایران. پایان نامه دکتری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی.

قیامی راد امیر، محرم زاده مهرداد، حسین پور باقر (1387). «رابطه دیدگاه مدیران ورزشی و مدیران گردشگری کشور و عوامل گردشگری ورزشی در ایران»،  المپیک، 2 (42): 61-51.

کاظمی نژاد شمس اله، سبزی برزو، میربهایی مریم، کریمی علیرضا (1389). نقش گردشگری در همگرایی فرهنگی کشورهای عضو OIC. چهارمین کنگره بین‌المللی جغرافیدانان جهان اسلام (ICIWG)، 27-25 فروردین 1389، زاهدان.

کوزه چیان هاشم، خطیب زاده مهدی، هنرور افشار (1390). «نقش ابعاد کیفیت خدمات گردشگری در رضایتمندی گردشگران ورزشی»، پژوهش­های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، 1 (2): 32-19.

لومسدن لس (2001). بازاریابی گردشگری (ترجمه محمد ابراهیم گوهریان، 1380)، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، 88.

معین فرد محمدرضا (1387). وضعیت صنعت گردشگری ورزشی در ایران و ارائه الگوی توسعه آن. پایان نامه دکتری، دانشگاه خوارزمی.

همتی نژاد مهرعلی، همتی نژاد زهرا، تسلیمی زهرا (1393). «ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گیلان بر اساس مدل سروکوال»، مطالعات مبانی مدیریت در ورزش، 1(3): 28-11.

 

هنرور افشار، مشرف جوادی بتول، غفوری فرزاد (1384). «عامل های سوق دهنده گردشگران به رویدادهای ورزشی بین‌المللی برگزار شده در کشور»، المپیک، 3 (31): 64-51.

Afthions, Y., Theodoric's, N. D, & Nassis, p. (2005). “Customer's expectations of service in Greek fitness center – gender, age type of sport center, and motivation differences”. Managing Service Quality, 15 (3): 254-258.

Alexandris, K., Zaharaiadis, P., Tsorbatzoudis, C, & Grouios, G. (2004). “An empirical investigation of the relationships among service quality, customer satisfaction and psychological commitment in a health club context”. European Journal of Marketing, 4: 36-52.

Astrapellos, K, Costa, G, & Astrapellou, X. (2010). “The quality of service experience in outdoor activities programs”. International Journal of Sport Management, Recreation and Tourism, 5: 77-87.

Bloemer, J. M. M., Ruyter, J. C., & Wetzels, M. G. M. (1999). “Linking perceived service quality and behavioral intentions: A multi-dimensional perspective using structural equation modeling”. European journal of marketing, 33: 1082-1106.

Brown, J. t., & Chen, S. (2001). “The relationship between customer loyalty and customer satisfaction”. International Journal of Contemporary Hospitality management, 13(4/5): 213-217.

Brady, M. K., & Cronin, J. J. (2001). “Some new thoughts on conceptualizing perceived service quality: A hierarchical approach”. Journal of Marketing, 65(3): 34-49.

Cave, P. (2003). Sport tourism: the case for a local approach in Africa. Second African Conference on Peace Through Tourism, Dar es Salam, Tanzania, December 7-12.

Cronin, J. J., & Taylor, J. R. (1992). “Measuring service Quality: A Reexamination and Extension”. Journal of Marketing, 56: 55-68.

Dutta, K., & Dutta, A. (2009). “Customer's expectations and perceptions across the Indian banking industry and the resultant financial implications”. Journal of services research, 9(1): 31-49.

Farrington, D. E., Stuart, a., Carraher, S. M., & Cash, R. (2009). “Unfavorable outcomes of service quality: Frustrations of customer loyalty in China and the USA”. Proceedings of the academy for Studies in international Business. 9(1): 6-19.

Gibson, H. (2006). “Sport Tourism; Concepts and Theories”. UK: Sport in Global Society. 100.

Goodall, B, & Ashworth, G. (2013). Marketing in The Tourism Industry; Promotion of Destination Regions. London and Newyork: Routledge. 11.

Hinch, Thomas, & Higham, James. (2004). Sport tourism development. UK: Channel View Publication.

Issac Braz, J. (2005). “Sport for all move people around the globe: new perspectives for tourism”. Journal of Asiania Sport for All, 1:20-36.

Kotler, P. (2003). Marketing Management. NJ : Prentice-Hall, Englewood Cliffs. 19.

Kouthoris, C., & Konstantinos, A. (2005). “Can service quality predict customer satisfaction and behavioral intention in the sport tourism industry? , An application of the SERVQUAL model in an outdoors setting”. Sport Tourism, 10 (2): 101-111 .

Lee, Y. (2003). “Conference of sport and tourism”. Journal of Sport Tourism, 2(11): 133-142.

Liu, Y. CH. (2008). An analysis service Quality, customer Satisfaction and customer Loyalty of commercial Swim clubs in TAIWAN. A Dissertation Project Submitted to the Faculty of the United States Sports Academy in Partial Fulfillment of the Requirements for the degree of Doctor of Sports Management. Daphne, Alabama. 9.

Lwasaki, Y., & Havitz, M. E. (2004). “Examining relationship between leisure involvement, psychological commitment and loyalty to a recreation agency”.  Leisure Research. 36(1):45-72.

McDougall, G. H. G., & Levesque, T. (2000). “Customer satisfaction with services: Putting perceived value into the equation”. Services Marketing, 14: 392-410.

Parasuraman, A., Zeithaml, V. & Berry, L. (1985). “A conceptual model of service quality and its implications for future research”.  Marketing, (49):41-50.

Petrik, J. F. (2004). “Reoperation ling the loyalty framework”. Tourism and Hospitality Research, 5 (3): 190-203

Preuss, H. (2006). “Lasting effects of major sporting events”. Published on the Internet, 3 (8): 20-39.

Shonk, D. J. (2006). Perceptions of service quality, satisfaction and the intent to return among tourists attending a sporting event. Doctoral dissertation, The Ohio University, US. 89.

Standeven, J, & De Knop, P. (1999). Sport tourism. UK: Human Kinetics Publication. 43.

 Theodorakis, N., Kambtsis, C., Laios, A., & Koustelios, A. (2001). “Relationship between measures of service quality and satisfaction of spectators in professional sports”. Magazine Service Quality11: 431 – 438.

Veal, A.J. (2011). “Planning for leisure, sport, tourism and the arts: goals and rationales”. World Leisure Journal, 53(2):119-148.

Zeithaml, V. A. (1988). “Consumer's perceptions of price quality and value: a means-end model and synthesis of evidence”. Marketing, 77: 203-220.

Zeithaml, V. A., & Bitner, M. J. (2003). Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm. NY: McGraw-Hill. 10.

Zeithaml, V., Berry, L. & Parasuraman, A. (1996). “The behavioral  consequences of service quality”.  Marketing,(60): 1-46