ارتباط سبک رهبری مربیان تیم های لیگ برتر با هویت ورزشی بازیکنان نخبه هندبال بانوان ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط سبک رهبری مربیان تیم های لیگ برتر با هویت ورزشی بازیکنان نخبه هندبال بانوان ایران بود. جامعه آماری مورد مطالعه بازیکنان، مربیان و مدیران حاضر در لیگ برتر  سال 1392 به تعداد 176 نفر بود. در بخش مربیان و مدیران 16 تن به طور کل شمار و در بخش ورزشکاران 113 بازیکن طبق جدول مورگان به طور تصادفی برگزیده شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه­ی هویت ورزشی برور و سبک رهبری باس و اولیو استفاده شد. روایی  صوری و محتوایی پرسشنامه­ها به تایید 15 تن از متخصصین رسید و پایایی آنها در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی به ترتیب 0/91 و 0/89 محاسبه گردید. برای تحلیل داده­ها از روش­های آماری توصیفی و استنباطی از جمله  تی تک نمونه­ای، آنوا، شفه و رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که هویت ورزشی بازیکنان نخبه هندبال بانوان ایران در سطح مطلوبی قرار دارد. سبک رهبری مربیان لیگ برتر تحول گرا بوده و همچنین ارتباط معناداری بین سبک رهبری مربیان با هویت ورزشی بازیکنان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


اسمعیلی  محمدرضا، سجادی  سیدحمید،  سقر  عبدالغفار (1391).  ارتباط بین سبک رهبری مربیان با رضایتمندی ورزشکاران حاضر در لیگ برتر دوومیدانی کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی)

آقایی  محمود، محرم زاده  مهرداد، وحدانی  محسن،  حسین پور  اسکندر (1392). "ارتباط سبک های رهبری مربیان با هویت ورزشی در بازیکنان تیم های منتخب دانش آموزی پسر شهر ارومیه"، نشریه مطالعات روانشناسی ورزشی، 2(3): 62-51.

حاج انزهایی زهرا، تندنویس  فریدون (1392). "ارتباط رفتار مربیگری با انگیزش موفقیت و عملکرد تیمی بازیکنان لیگ برتر هندبال ایران"، دوفصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 3(6): 111-121.

حلاجی محسن، زردشتیان شیرین، تندنویس  فریدون (1390). "ارتباط سبک رهبری تحول گرا و عملگرای مربیان با تعهد بازیکنان لیگ برتر هندبال ایران"، نشریه مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهشکده تربیت بدنی)، 8(11): 44-27.

خوشبختی جعفر، کشتی گیر  محمد، قنبری  علیرضا، گلبهار  علی حسین (1388). رابطه رفتار مربیگری مربیان با هویت ورزشی بازیکنان پسر شرکت کنندگان در مسابقات والیبال مقطع متوسطه آموزشگاه های خراسان شمالی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند (دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی)

زردشتیان شیرین، تندنویس  فریدون،  خبیری محمد، هادوی  فریده (1388). "ارتباط بین سبکهای رهبری تحول گرا و عمل گرای مربیان با انگیزش اجتناب از شکست بازیکنان لیگ برتر بسکتبال ایران"، نشریه علوم حرکتی و ورزش. 13(7): 32-24.

شجیع رضا، سهرابی  مریم، فولادیان جواد (1389). "مقایسه هویت ورزشی بازیکنان تیم های ملی هندبال ایران"، مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهشکده تربیت بدنی)، 5 (26):104-87.

مرادی  محمدرضا، کوزه چیان  هاشم، احسانی  محمد، جعفری اکرم (1385)."رابطه سبک رهبری مربیان با انسجام گروهی بازیکنان در تیم های بسکتبال باشگاه های لیگ برتر کشور"، حرکت، 85(29): 17-5.

Anderson C.B., Masse L.C., Hergenroeder, A.C. (2007). “Factorial and construct validity of the athletic identity questionnaire for adolescent” Medicine & Science in Sports & Exercise, 39(1):59-69.

Barghi Moghaddam J, Salehian H, Hashem Kandi Asadiand M & Dorostkar Ruhani N (2012). “Relationship between identity styles with motivation factors and success feeling among soccer players”, European Journal of Experimental Biology,  2 (3):769-773

Brewer, B.W, Shelby, C.L., Linder, D.E. & Petitpas, A.J. (1999). “Distancing oneself from a poor season: Divestment of athletic identity”. Journal of Personal and Interpersonal Loss, 4: 149-162.

Brewer, B.W., Van Raalte, J.L. & Linder, D.E. (1993). “Athletic identity: Hercules’ muscles or Achilles heel?”,  International Journal of Sport Psychology, 24: 237-254.

Burnsa G.N, Jasinskib D. Dunnc S.C,, Fletcherd D. (2012). “Athlete identity and athlete satisfaction, The nonconformity of exclusivity, Personality and Individual Differences” 52(3):280–284.

Cieslak, T. J. (2004).  Describing and measuring the athletic identity construct: Scale development and validation , The Ohio State University.

Derick JW. (2008).  An examination of athletic identity, sport commitment, time in sport, social support, life satisfaction, and holistic wellness in college student athletes, Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences, 68(7-A): 28-34.

Duda, J.L. (1993). “Motivation in sport settings. A goal perspective approach. In. G Roberts”, Motivation in sport and exercise, Human kinetics, pp: 57-91

 Hersey P., Blanchard K.H. & Natemeyer W.E. (2001). Situational leadership and power. In W. E. Natemeyer & J. T. MccMahon (Eds.). Classics of Organizational Behavior, Prospect Heights, IL: Waveland Press (3rd Ed.) PP.321-329.

Martin JJ, Ekland RC, Muscheltt CA(1997). “Factor Structure of the Athletic Identity Measurement Scale with athletes with disabilities”,Adapted Physical Activity Quarterly, 14(1):74-82.

Martin، J.J.، Adams-Mushett,C.، & Eklund، R. (1994). “Factor structure of the athletic identity measurement scale with adolescent swimmers with disabilities”, Brazilian International Journal of Adapted Physical Education، 1، 87-99.

Morris, M. H. and Lewis, P. S. (1995). The determinants of entrepreneurial activity:   Implications

Paul T.P., Wong, Don Page (2003). Servant Leadership: An Opponent Process Model – 1 Servant Leadership Roundtable, Trinity Western University, pp: 1-13.

Stephan, Y., Brewer, B.W. (2007). “Perceived Determinants of Identification with the Athlete Role among Elite Competitors”, Journal of Applied Sport Psychology, 19: 67–79.

Yean, J. S. (2001). “Transformational leadership, organizational culture a  nd organizational effectiveness in sport organizations”. Sport journal, 4, 20-31.