رابطه ی بین فرهنگ‌سازمانی و سرمایۀ اجتماعی کارکنان فدراسیون ورزش معلولین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

2 استادیار دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین فرهنگ‌سازمانی و سرمایه اجتماعی کارکنان فدراسیون ورزش معلولین بود. جامعۀ آماری شامل کلیۀ کارکنان فدراسیون ورزش معلولین به تعداد 150 نفر بود و حجم نمونه طبق فرمول کوکران 107 نفر تعیین شد. جهت گردآوری اطلاعات مربوط به فرهنگ‌سازمانی از پرسش­نامۀ استاندارد فرهنگ‌سازمانی دنیسون (2007) و برای بررسی متغیر سرمایه اجتماعی از پرسش­نامۀ استاندارد سرمایه اجتماعی گروتات و دیگران و ناهاپیپ و گوشال (2003) استفاده گردید. پایایی پرسش­نامه­ها پس از جمع­آوری میزان 15 عدد پرسش­نامه از جامعۀ مذکور و از طریق آلفای کرونباخ برای پرسشنامۀ فرهنگ‌سازمانی0/80؛ و برای پرسش­نامۀ سرمایه اجتماعی0/88 برآورد شد. تجزیه‌وتحلیل داده­ها در دو سطح توصیفی و استنباطی (آزمون­های کلموگروف اسمیرنوف، همبستگی اسپیرمن، رگرسیون خطی چندگانه و تحلیل عاملی تأییدی) و با استفاده از نرم‌افزارهای آماری اس پی اس اس 19و لیزرل 8/7 انجام گرفت. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که درمجموع بین فرهنگ‌سازمانی و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد( 0/05>P). بهتر است مدیران عالی سازمان سعی نمایند بر اساس مدل دنیسون نیمرخ فرهنگ‌سازمانی خود را ترسیم نمایند تا بدین‌وسیله از فرهنگ‌سازمانی خود مطلع شوند، آنگاه در خصوص اصلاح ساختار، اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها


تقی زاده هوشنگ، سلطانی فسقندیس غلامرضا (1390). "بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و سرمایه اجتماعی دبیران در دبیرستان‌های پسرانه شهر تبریز ". اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی،6(4): 158- 137.
عامری فرد فرشاد، جهانی جعفر (1392). "رابطه‌ی بین فرهنگ‌سازمانی با اثربخشی مدرسه از دیدگاه مدیران و دبیران مدارس متوسطه شهر شیراز ". فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، 4(3): 170- 155.
غلامی حیدرآبادی زهرا (1390). "بررسی رابطه مؤلفه های فرهنگ‌سازمانی با انگیزش و فرسودگی شغلی مشاوران شهر تهران ". فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 2(7): 122- 103.
کلاته سیفری معصومه، تند نویس فریدون (1391). "رابطه‌ی بین فرهنگ‌سازمانی و کارآفرینی سازمانی در اداره کل تربیت‌بدنی استان تهران ". علوم حرکتی و ورزش، 2(20): 118- 105.
مهدوی ابوالقاسم، عزیزمحمدلو حمید (1392). "سرمایۀ اجتماعی و تاثیر آن بر رشد صنعتی از طریق بهبود نوآوری و فن‌آوری ". مجلۀ تحقیقات اقتصادی، 48(1): 201- 179.
نوآیین خدیجه (1392). "نقش فرهنگ‌سازمانی شهرداری ها در شکل دهی به سرمایه‌ی اجتماعی و توسعه اقتصاد شهری ". رویدادهای علمی و اجرایی، 5(18): 87- 96.
شیخعلی زاده هریس محبوب، تجاری فرشاد (1392). "تاثیر رهبری تحول‌گرا و فرهنگ‌سازمانی بر اثربخشی سازمانی در سازمان های ورزشی". مطالعات مدیریت ورزشی، 5(17): 58-43.
Aktaş E, Çiçek I, Kıyak M. (2011). “The Effect Of Organizational Culture On Organizational Efficiency: The Moderating Role Of Organizational Environment and CEO Values”. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 24(5):1560-1573.
Bingol D, Sener I, Cevik E.(2013). “The Effect of Organizational Culture on Organizational Image and Identity: Evidence from a Pharmaceutical Company. 9th International Strategic Management Conference”, Procedia - Social and Behavioral Sciences. 99(6): 222 – 229
Cheung S, Wong P A, Wu W Y.(2011). “Towards an organizational culture framework in construction”. International Journal of Project Management. 8(15): 140- 149
Cucu G, Guit I. (2014). “Organizational culture versus work motivation for the academic staff in a public university”. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 127(10):448 – 453
Gregory B T, Harris A  A, Armenakis  C, Shook  L. (2009). “Organizational culture and effectiveness: A study of values, attitudes, and organizational outcomes”, Journal of Business Research, . 62(7):673- 679
Gulcag A, Ugur A. (2014). “Organizational Culture Approach and Effects on Turkish Construction Sector”. APCBEE Procedia. 7(9):252 – 257.
Hogan S, Coote L. (2014). “Organizational culture, innovation, and performance: A test of Schein's model”. Journal of Business Research. 67(8):1609–1621
Jacobs R, Mannion H T O, Davies S, Harrison F, Konteh K W.(2013). “The relationship   between organizational culture and performance in acute hospitals”, Social Science & Medicine. 76: 115-12.