رابطه توانمند سازی و حمایت سازمانی ادراک شده با رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی شهر همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشگاه پیام نور همدان

3 استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

4 استادیار دانشگاه فرهنگیان

5 کارشناسی ارشد تربیت بدنی

چکیده

مسألۀ ترک خدمت کارکنان و نیروهای‌ متخصص یکی از معضلات سازمانی است که ضربه‌ای بر روند حرکت سازمان وارد نموده و برای مدیر سازمان‌ که در پی حفظ، نگهداری، بهبود و بهره‌ وری نیروی انسانی خود می‌باشد، به صورت یک مشکل مطرح است و توجه‌ خاصی را می‌طلبد. بکارگیری روش­های صحیح مدیریتی و همچنین ارتقاء سطح توانمندی کارکنان، انگیزۀ آنان را برای ارتباط پایدار و طولانی با سازمان افزایش می­دهد. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی رابطه توانمند سازی و حمایت سازمانی ادراک شده با رضایت شغلی در بین دبیران تربیت بدنی شهر همدان بود.روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه دبیران تربیت بدنی شهر همدان، به تعداد 511 نفر بود و نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان، تعداد 217 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه حـمایت سازمانی ادراک شده، پرسشنامه توانمندسازی و پرسشنامه رضایت شغلی بود. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، از آمار توصیفی و استنباطی با بهره گبری از نرم افزارSPSS19 استفاده شد.نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین حمایت سازمانی ادراک شده و توانمند سازی کلی با رضایت شغلی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. همچنین، بین مولفه­ های توانمندسازی (معنی­داری، شایستگی، استقلال(حق انتخاب) و تأثیر گذاری)، با رضایت شغلی رابطه معنی­داری بدست آمد. بر اساس نتایج رگرسیون گام به گام، حمایت سازمانی ادراک شده و ابعاد توانمندسازی به ترتیب توان تبیین حدود 0/51 و 0/53 از تغییرات رضایت شغلی را دارند. ادارات آموزش و پرورش می­توانند با سرمایه­گذاری و توجه به بحث­های توانمندسازی و حمایت سازمانی ادراک شده در دبیران تربیت بدنی، توانایی آنان در انجام وظایف محوله برای ارتقای رضایت شغلی خود در سازمان را ارتقاء بخشند.

کلیدواژه‌ها