رابطه بین ابعاد هوش فرهنگی با توانایی حل تعارض کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجو دکتری دانشگاه رازی کرمانشاه و عضو گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزآباد، مرکز میمند، میمند، ایران

3 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، مرکز کوهدشت، کوهدشت، ایران

4 کارشتاس ارشد مدیریت ورزشی

5 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

چکیده

از انجام تحقیق حاضر، ارتباط بین ابعاد هوش فرهنگی با توانایی حل تعارض کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس می باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس به تعداد 143 نفر می باشد و نمونه آماری هم متناسب با حجم جامعه و به صورت کل شمار در نظر گرفته شده است. ابزار مورد استفاده تحقیق، پرسش نامه استاندارد ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ویلیام و پرادو و پرسشنامه حل تعارض وﯾﮑﺰ بود که پایایی آنها به ترتیب 0/84 و 0/81 گزارش شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و استنباطی (کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه) استفاده شد. نتایج تحقیق، ارتباط مثبت و معناداری را هوش فرهنگی و مولفه های آن با توانایی حل تعارض نشان داد. همچنین، نتایج رگرسیون چند گانه نیز نشان داد که هوش فرهنگی توان پیش بینی و تبیین 0/471 از تغییرات توانایی حل تعارض را دارد. از آنجا که هوش فرهنگی عاملی مهم در حل تعارض می باشد. بنابراین ضروری است در در انتخاب و بهبود عملکرد مدیران سطوح عالی، هوش فرهنگی مورد توجه قرار گیرد و با آموزش مداوم مدیران در زمینه حل تعارض، راه برای شناخت و برخورد به موقع و صحیح تعارض هموار گردد.

کلیدواژه‌ها


احمدی، سید علی اکبر، صفر زاده، حسین. حضوری، محمد جواد، دهنوی، فریبا (1392). «ﻧﻘﺶ ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮان در ﺗﻮان ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﮐﺎرﮐﻨﺎن»، دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ـ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، (3): 116-101.
افکانه، محمد (1390). ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد فردی کارکنان، مطالعه موردی وزارت رفاه و تامین اجتماعی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شاهد. تهران.
ﭘﯿﺮزاده، آفرین، ﻋﻠﻮی، سید بابک (1389). «راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮشﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮان و ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ»، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﺮان، (20): ﺻﺺ 48ـ 27.
رحیم نیا، فریبرز، مرتضوی، سعید، دلارام، طوبی (1388). «بررسی میزان تاثیر هوش فرهنگی بر عملکرد ئظیفه ای مدیران (مورد مطالعه: شعبه بانک اقتصاد نوین استان تهران)»، نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا. (22): 67-78.
سپهوند، رضا، بهاروند، فتانه، بیرانوند، رضوان (1392). «هوش فرهنگی در رابطه با استراتژی های مدیریت تعارض»، فصلنامه علوم مدیریت ایران. (29): 107-89.
ﻓﺮزادﻧﯿﺎ، فرزانه (1389). «ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮشﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺳﺒﮏ ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ در ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﻼد»، ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﺮان، (19): 133ـ 119.
کشتکاران، علی، حاتم، ناهید، رضایی، ریتا، لطفی، منصوره (1390). «رابطه بین هوش هیجانی با راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز»، مجله پژوهشی حکیم، (14): 218-211.
ﻣﻘﯿﻤﯽ، سید محمد، رﻣﻀﺎن، مجید (1390). ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﺟﻠﺪ دوم، انتشارات راه دان. تهران
Ang, S. Van Dyne, L. Tan, ML. (2011). Cultural intelligence. In R. J. Sternberg & S.C. Kaufman (Eds.), Cambridge handbook on intelligence, (pp.582-602). Cambridge, England.
Deng, L. Gibson, P. (2008). A Qualitative evaluation on the role of cultural intelligence in cross-cultural leadership effectiveness International. Journal of Leadership Studies, 3, 181-197.
Janssens, M. Brett, JM. (2006). Cultural intelligence in global teams: A fusion model of collaboration. Group and Organization Management, 31, 124-153.
Livermore, D. (2011). The cultural intelligence difference: master the one skill you can’t do without in today’s global Economy, (1-19), www.amacombooks.org, [5/1/2013].
Ng, KY. Van Dyne, L. Ang, S. (2012). Cultural intelligence: A review, reflections, and recommendations for future research. In A.M. Ryan, F.T. Leong, & F.L. Oswald (Eds.), Conducting multinational research: Applying organizational psychology in the workplace (pp. 29-58).
Ramirez, AR. (2010). Impact of Cultural Intelligence Level on Conflict Resolution Ability: A Conceptual Model and Research Proposal. Emerging Leadership Journeys, 3(1), 42-56.
Sadeghian, E. (2011). Presentation of the Effectual Cultural Intelligence Model of Manager on Effectiveness Iran Khodro Organization of Iran. European Journal of Scientific Research, 61(3), 401-414.
Shaffer, M. Miller, G. (2008). Cultural Intelligence: A Key Success Factor for Expatriates, In S. Ang & L. Van Dyne (Eds.), Handbook of Cultural Intelligence: Theory, Measurement and Applications, pp.)107–124).
Thomas, DC. Inkson, K. (2009). Living and Working in the global village, Published by Berrett-Koehler Publishers, Second Edition, Cultural Intelligence: Living and Working Globally (1-19), www.Bkconnection .com, [5/1/2013].
Van Dyne, L. Ang, S. & Livermore, D. (2009). Cultural intelligence: A pathway for leading in a rapidly globalizing world, In K.M.-Hannum. B. McFeeters, & L. Booysen (Eds.), Leadership across differences: Cases and perspectives. San Francisco, CQ: Pfeiffer.
Ward, C. Fischer, R. (2008). Personality, Cultural Intelligence and Cross-Cultural Adaptation: A Test of the Mediation Hypothesis, In S. Ang & L. Van Dyne (Eds.), Handbook of Cultural Intelligence: Theory, Measurement and Applications (pp.159-175).
Ward, C. Wilson, J. Fischer, R. (2011). Assessing the predictive validity of cultural intelligence over time. Personality and Individual Differences, 51, 138 – 142.
Ziai Nikpour, B. Shahrakipour, H. Karimzadeh, S. (2013). Relationships between Cultural Intelligence and Academic Members’ Effectiveness in Roudehen University, Life Science Journal, 10 (1s), 1-7.