ارتباط کارایی دوره های آموزش ضمن خدمت با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

3 مدرس دانشگاه مراغه

4 هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

   هدف از پژوهش حاضر برسی ارتباط کارایی دوره های آموزش ضمن خدمت با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی بود. جامعه آماری پژوهش همه 180 معلم تربیت بدنی شهر قزوین بود که بر اساس جدول مورگان 118 تن به طو تصادفی – طبقه­ای برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست­یابی به اهداف پژوهش از پرسش نامه محقق ساخته آموزش ضمن خدمت و پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت، کندال و هالین استفاده شد. برای تحلیل داده­ها از روش­های آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف – اسمیرنف، تی استودنت تک گروهی، تی استودنت مستقل و رگرسیون خطی با کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که کیفیت دوره­های آموزش ضمن خدمت در سطح متوسط و رضایت شغلی معلمی تربیت بدنی در سطح مطلوب قرار دارد (05/0>P). بین کارایی دوره های آموزش ضمن خدمت با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی ارتباط معناداری وجود دارد و کیفیت دوره­های آموزش ضمن خدمت قابلیت پیش بینی رضایت شغلی معلمین تربیت بدنی را دارد (05/0>P). همچنین بین کارایی دوره های ضمن خدمت و میزان رضایت معلمین زن و مرد تربیت بدنی اختلاف معناداری وجود ندارد. بنابراین انتخاب درست در نوع دوره‌های ضمن خدمت برای معلمان می‌تواند مزایایی از قبیل رضایت شغلی را به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


احسانی، عباسعلی (1381). مقایسه دیدگاه مدیران، دبیران تربیت بدنی و دانش آموزان درباره ویژگی ها و وظایف دبیران تربیت بدنی در مقاطع راهنمایی و متوسطه پسرانه شهرستان گنبد کاووس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.

اندیشمند، ویدا (1376). بررسی رابطه بین دوره‌های آموزش ضمن خدمت و کارآیی کارکنان در اداره بهزیستی شهرستان کرمان، کرمان: اداره بهزیستی شهرستان کرمان.

ایزدی، صمد (1371). بررسی کارایی و اثربخشی آموزش های ضمن خدمت معلمان مقطع کاردانی رشته آموزش ابتدایی در سطح استان مازندران، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، پایان نامه کارشناسی ارشد.

بهار، محبوبه (1390). مطالعه تطبیقی تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر رضایت شغلی و رفع نیاز های آموزشی معلمان آموزش و پرورش ایران و آلمان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران.

شیار، جمشید (1371). بررسی نظرات معلمین تربیت بدنی شهرستان آمل در زمینه کلاس های ضمن خدمت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، ص 42.

صالح زاده، پروین (1376). بررسی رابطه آموزش ضمن خدمت با رضایت و موفقیت شغلی کارکنان صدا و سیمای مرکز خوزستان، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، پایان نامه کارشناسی ارشد.

عماد زاده، مصطفی (1369). مباحثی از اقتصاد آموزش و پرورش، انتشارات جهاد دانشگاهی، اصفهان.

فرجی، غلامرضا (1385). بررسی رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی شهر تهران، دانشگاه پیام نور مرکز تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد.

فرهمند، زینب (1381). بررسی اثر بخشی دوره های تخصصی ضمن خمت کارشناسان شرکت ساپکو، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

فیست، جس و فیست، جی گریگوری (1388). نظریه های شخصیت (ترجمه یحیی سید محمدی)، تهران: انتشارات روان.

کرامت، اکبر (1385). رابطه آموزش‌های ضمن خدمت مهارت‌های رایانه (ICDL) و رضایت شغلی کارکنان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

مشکی ماجلان، محمود (1387). تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر رضایت شغلی و نیازهای آموزشی معلمان ابتدایی شهرستان پارس آباد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز تهران.

معصومی، نازیلا (1373). بررسی رابطه رضایت شغلی معلمان مدارس راهنمایی منطقه 14 آموزش و پرورش تهران با میزان موفقیت آنها در تدریس، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد.

Adeyemi, T. O. (2011). Job performance in secondary schools in ekiti state nigeria. International Journal of Afro-Asian Studies, Autumn 2011, Vol. 2, Issue 2, p41.

Ayres, J., Malouff, J. M. (2007). Problem-solving training to help workers increase positive affect, job satisfaction, and life satisfaction. European Journal of Work and Organizational Psychology, September 2007, Vol. 16, N. 3, pp. 279-294(16).

Daniela, P., Marius, B. (2011). Job satisfaction and performance in the context of the romanian educational reform. Journal of Engineering Studies and Research, Vol. 17, No. 4, pp.79-84.

Fox, J. (1998). Empoloyee empowerment: An Apprenticeship.

Jagero, N., Komba, H. V., & Mlingi, M. N. (2012). Relationship between on the job training and employee’s performance in courier companies in Dar es Salaam, tanzania. International Journal of Humanities and Social Science, November 2012, Vol. 2, No. 22, pp. 114-120.

Lampers, B. (2004). Strategies for staff empowerment. Reston, Vol. 4, Iss, G. P. 32.

Laschiger, K., Fingan, J. (2005). Using empowerment to build trust and respect in the work place. Nosecone, vol. 23, N.1, pp. 6-13.

Lippin, T. M. (2001). Empowerment base health and safety Training & Development. Alexandria, Vol. 5, Iss. 7, P. 54.

Mafini, C., Pooe, D. R. I. (2013). The relationship between employee satisfaction and organisational performance: Evidence from a South African government department. Journal of Industrial Psychology, Vol. 39, No. 1, P. 9.

Pros, N. O., Johannsen, C. G. (2001). Job satisfaction and motivational strategies among library directors. New Library World, Vol.103, Iss. 6, pp. 199-209.

Shinohara, F. (2001). Current trends and project on ict training in japanese context, Prepared and Presented at the Workshop on Module Development for ICT use in Teacher Training, unesco- PR OAP, Thailand.

Steven, W. S. (2007). The Relationship between satisfaction with on-the-job training and overall job satisfaction. Human Resource Development Quarterly, Vol. 18, No. 4, P. 481.