بررسی دلایل‌ مثبت و منفی ورود ورزشکاران به عرصة سیاست

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، دانشکده تربیت بدنی

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی دلایل‌ مثبت و منفی ورود ورزشکاران به عرصة سیاست انجام گرفت. پژوهش از نوع توصیفی و از حیث جمع‌آوری اطلاعات پیمایشی بود. جامعة آماری تحقیق را ورزشکاران مستعد به عرصة سیاست تشکیل می‌داد (250 =N)، به این ترتیب، 154 ورزشکار که از شرایط فوق برخوردار بودند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری داده‌ها دو پرسشنامه (11 سوالی دلایل مثبت و 7 سوالی دلایل منفی) محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی ابزار توسط متخصصین مورد تأیید قرار گرفت و پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ 0/87، 0/84 به ترتیب دلایل‌ منفی و مثبت بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از روش تحلیل عاملی با چرخش متعامد استفاده شد. براساس تحلیل عاملی از 18 سوال دو پرسش‌نامه، 17 سوال با داشتن بار عاملی مناسب در 6 عامل ساز و کار اجتماعی، ساز و کار دیپلماتیک، تفکر ملی، حمایت ملی، سلاح اجتماعی و سلاح سیاسی قرار گرفتند. میزان اهمیت عامل‌ها از دیدگاه آزمودنی‌ها نشان داد، عامل ساز و کار اجتماعی به عنوان با اهمیت‌ترین عامل (20/56= درصد واریانس) دلایل مثبت ورود ورزشکاران به عرصة سیاست و عامل سلاح اجتماعی به عنوان با اهمیت‌ترین عامل (43/25= درصد واریانس) دلایل منفی ورود ورزشکاران به عرصة سیاست را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها