بررسی ابعاد و مدل سرمایه اجتماعی در سازمان های ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سرپرست نربیت بدنی گروه عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

2 استاد دانشگاه تهران

چکیده

شناسایی عوامل سرمایه اجتماعی، اندازه­گیری سرمایه اجتماعی،  و طراحی مدل سرمایه اجتماعی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران اهداف غایی این پژوهش را می­سازند. این پژوهش از نوع توصیفی بوده و جامعه مورد مطالعه کارکنان وزارت ورزش و جوانان میباشد. لذا، ابتدا مجموعه­ای از سوالات جمع­آوری شد  و  با استفاده از آزمون تحلیل عاملی چهار عامل در پرسشنامه سرمایه اجتماعی شناسایی شد. این عوامل به ترتیب عبارت بودند از: اعتماد سازمانی، شهروندی سازمانی، اعتماد و روابط متقابل، و مشارکت غیر رسمی سازمانی. بمنظور طراحی مدل سرمایه اجتماعی در سازمان تربیت بدنی سه مدل بر اساس سه دیدگاه اجتماع گرا، شبکه ای، و نهادی با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل آزمون شد. در نهایت مدل نهادی از شاخص های برازش مناسب تری نسبت به مدل شبکه ای، و اجتماع گرا در وزارت ورزش و جوانان برخوردار بود. میزان سرمایه اجتماعی از حد متوسط به شکل معنی داری پایین تر بود، امتیاز همه عامل­ها به جز عامل"رفتار شهروندی سازمانی" پایین تر از حد متوسط بودند.

کلیدواژه‌ها


ازکیا مصطفی، فیروزآبادی احمد (1382). سرمایه اجتماعی و نقش آن در تشکلهای تولیدی. مجله جامعه شناسی ایران، دوره پنجم، 4، صص 72-49

توسلی غلامعباس (1386). نظریه های جامعه شناختی. تهران: انتشارات سمت، ص247

جاهد، حسینعلی و همکاران (1389). "روش های آموزشی موثر در حفظ و توسعه سرمایه اجتماعی در سازمان‌ها"، دومین کنفرانس بین المللی مدیران آموزشی، تهران: 1.

حیدری تفرشی غلامحسین، یوسفی سعیدآبادی رضا؛ خدیو اسدالله (1381).  نگرش نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز. تهران: انتشارات فراشناختی اندیشه. چاپ اول. ص 193.

شجاعی‌باغینی محمد‌مهدی (1387). مبانی مفهومی سرمایه اجتماعی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی، چاپ دوم، ص 428.

صالحی ابراهیم و مهرعلیزاده یدالله (1384)، "تغییرات بازار کار، توسعه، آموزش عالی وسرمایه اجتماعی "، مجموعه مقالات همایش آموزش عالی و توسعة پایدا ر، ص26.

علیجانی بهلول ( 1381 ). اقلیم شناسی سینوپتیک. چاپ اول، تهران:انتشارات سمت. ص80

فیضی طاهره و فقیهی ابولحسن (1385). "طراحی و تبیین مدل سرمایه اجتماعی دانشگاه پیام نور". فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره 1: 48-31.

نصر اصفهانی و علی و همکاران (1390). "بررسی سرمایه اجتماعی سازمانی در سازمان‌های خدماتی استان اصفهان". جامع شناسی کاربردی، شماره 1: 132- 109.

نواب بخش، مهرداد و فدوی، جمیله (1387). "بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی و نقش آن در توسعه شهری". پژوهشنامه علوم اجتماعی، شماره 1: 45-26.

هامانه، راضیه و همکاران ( 1391). "بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و میزان احساس امنیت اجتماعی در شهر یزد". فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، شماره 2: 156- 133.

Murat, G., (2007).The Effect of communication on Knowledge sharing in organization”. Journal of knowledge management practice, Vol. 7, No. 4, December, Available at: URL: http://www.tlainc.com/articl133.htm. pp: 13- 16.

Nahapiet, J., Ghoshal, S., (1998). “Social capital, intellectual capital and the organizational advantage”. Academy of Management Review, 23(2). P: 242-266.

Narayan, D., (1999). “Bonds and Bridges: social capital and poverty. Washington, D.C: World Bank, poverty Group. Available at: URL: http:// www. World Bank. Org/ poverty/ spatial/ library. P: 7.

Tötterman, A.K., Widén-Wulff, G., (2007). “What a social capital perspective can bring to the understanding of information sharing in a university context”. Information Research, 12(4), paper colis19, http://informationr.net/ir/12-4/colis/colis19.html, pp 52-53

Sadeghi, M., Bahamiriyan, M., (2015). Study the Relationship between Social Capital of Organization and Empowering Staff of Universities: A Case Study of Applied Science Centers of Kermanshah”. TI Journals International Journal o Economy, Management and Social Sciences, Vol (4), No 2. P: 139-146.

Stone, W., (2002). “Measuring social capital: Toward a standard approach”. Australian Institute of family studies Wollongong, available at: http://www.cjpe.ca /distribution/20021030_stone _wendy_hughes_jody.pdf. pp. 139-146

Widemann, K., Hennigs, D., (2006). “Corporate Social capital and corporate reputation”, Available at http://reputation institutione.com/members /nyco6 /Wdemannhening.pdf.com/ members /nyco6 /wiedmann-hennings.Pdf. p:5-8

Word Bank. (2008). "Thailand social capital Evaluation: A mixed Methods assessment of the social investment". Fund’s impact on village social capital, available at: http://sistere sources. World Bank. Arg/ In Thailand. P: 30- 32