تحلیل محیطی ورزش همگانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد واحد رودهن

2 استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از این پژوهش تحلیل محیطی ورزش همگانی کشور بود روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی می باشد که از نظر هدف کاربردی می باشد. روش جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای، روش دلفی و در نهایت پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای تعیین روایی پرسشنامه با اساتید و متخصصین مشورت و بعد از اعمال کلیه پیشنهادات اصلاحی، تغییرات ضروری صورت پذیرفت. جهت تعیین پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 88/0 بدست آمد جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ستادی و عملیاتی وزارت ورزش و جوانان، روسای فدراسیون ها، اعضای هیات علمی متخصص تربیت بدنی و مطلع از موضوع تحقیق تشکیل می دادند در این پژوهش نمونه تحقیق برابر جامعه تحقیق و به صورت تمام شمار تعیین گردید. که از 302 پرسشنامه ارسالی برای اعضای جامعه تحقیق 238 پرسشنامه (79 درصد)واصل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون های کلموگروف اسمیرنف، مقایسه میانگین یک جامعه (t تک نمونه)، تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن استفاده گردید. در نهایت نتایج نشان داد ورزش همگانی کشور در موقعیت راهبرد رقابتی (ST) قرار دارد و مهمترین نقطه قوت ورزش همگانی کشور وجود فدراسیون ورزش همگانی و مهمترین نقطه ضعف در این بخش عدم بهره گیری از نیرو های متخصص و کارشناس می باشد. از با اهمیت ترین فرصت های ورزش همگانی کشور تاکید پزشکان بر نقش ورزش در سلامتی جامعه و از مهمترین تهدید های ورزش همگانی کشور تغییر روش زندگی مردم (سبک غیر فعال) می باشد.

کلیدواژه‌ها


تسللیمی زهلرا 4321 (. نقلش ( نهضلت داوطلبلی در توسلعه ورزش شلهروندی دوملین ». تهلران هملایش مللی توسلعه ورزش شهروندی، تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 2 و 1 . خرداد، ص: 443
پایلان نامله - ». تقوی تکیار سید امید ) 4321 (. بررسی وضعیت اجتماعی اقتصادی و انگیزه های شرکت کنندگان در ورزش همگانی - . کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، ص: 12 13
تندنویس فریدون، خاکی آفرینش، مظفری سید امیراحمد ) 4321 (. "مقایسه دیدگاههای اعضای هیات علمی ، مربیان، ورزشلکاران - .4 88 :)1( و مدیران در مورد چگونگی توسعه ورزش همگانی". نشریه علوم حرکتی و ورز ش، شماره 3
- .4 43 : خزاعی سعید ) 4321 (. "روشهاى مطالعات آینده پژوهى". آینده پژوهى علوم و فناورى دفاعى، شماره 48 - . رضائیان علی ) 4329 (. مبانی سازمان و مدیری . ت چاپ دوازدهم، انتشارات سمت. ص: 11 18
- .1 88 : رضوی محمدحسین ) 4323 (. "افزایش کارایی با سیاست خصوصی سازی در ورزش". حرکت، شماره 83 سمیع نیا مونا، پیملانی زاده حسلین، جلوادی پلور محملد ) 4318 (. "آسلیب شناسلی راهبلردی ورزش همگلانی در ایلران و ارائله
راهکارهای توسعه بر اساس مدل swot - .884 832 : ". مدیریت ورزش پژوهش در علوم ورزشی، شماره 86شعبانی عباس، غفوری فرزاد، هنری حبیب. ) 4316 (. "بررسی چالش های ورزش همگانی در ایران". مجله مدیریت ورزش پژوهش - .43 80 : در علوم ورزشی، 46
غفرانی محسن ) 4329 (. طراحی و تدوین اسلتراتژی توسلعه ورزش قهرملانی و همگلانی اسلتان سیسلتان بلوچسلتا . ن رسلاله دکتلری، - . دانشگاه تهران، ص: 83 31
غفرانی محسن، گودرزی محمود، سجادی سیدنصرالله، جلالی فراهانی مجید، مقرنسلی مهلدی ) 4322 (."طراحلی و تلدوین راهبلرد - .469 434 : توسعه ورزش همگانی استان سیستان و بلوچستان". نشریه حرکت، 31
غفوری، فرزاد؛ رحمان سرشت، حسین؛ کوزه چیان، هاشم؛ احسانی، محمد. ) 4323 (. "نقش و جایگاه تقاضای اجتملاعی در جهلت - . گیری راهبردهای ورزش." نشریه حرکت، شماره 81 . ص: 1 41
غفوری فرزاد، هنرور افشار، هنری حبیب، علی منیره. ) 4320 (. مطالعه انواع ورزش های همگانی و تفریحات مطلوب جامعه و ارائله - . مدل برای برنامه ریزی های آیند.ه طرح پژوهشی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، 14 9800
مطالعات مدیریت راهبردی و رفتار سازمانی در ورزش، سال اول، شماره 4، زمستان 3131 قره محمدعلی ) 4323 (. بررسی وضعیت ورزش همگانی ایران و مقایسة آن با چند کشور منتخب جها . ن رسالة دکتری ملدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت معلم - . تهران، صص: 82 38
مظفری احمد ) 4313 (. چالش های آینده مدیریت ورزش کشور در ارتباط با طرح نظام جامع ورزش .سومین هملایش مللی ورزش - . برای همه، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، اردیبهشت 4313 ، ص: 01 09
مهدویان مشهدی مریم ) 4329 (. مقایسة وضع موجود و مطلوب نقش رسانههای گروهی در ورزش بانوا . ن مقاللة اوللین هملایش ملی مدیریت ورزشی دانشگاه - . شمال، صص: 81 80
مهدی زاده عباس، طالب پور مهدی، فتحی مهرداد ) 4313 (. "بررسی وضعیت گردشلگری ورزشلی در شلهر مشلهد بلر اسلاس تحلیل swot ". پژوهش های کاربردی در مدیریت - .83 30 : ورزشی، سال دوم، شماره 1
واحد وحید ) 4322 (. بررسی استراتژیها و راهبرد های ورزش همگانی در استان اصفها . ن پایانامه کارشناسی ارشد، دانشلگاه آزاد - . اسلامی واحد بروجرد، 23 21
Abioye, A., Hajifathalian, K., Danaei, G., (2013). “Do mass media campaigns improve physical activity”. A systematic review and meta-analysis. Archives of Public Health, 1(10), 18-29.
Ardahan, Faik., (2012). “Life satisfaction and emotional intelligence of participants/nonparticipants in outdoor sports”. Turkey case, Procedia – Social and Behavioral Sciences 62 (2012) 4 – 11, Available online at www.sciencedirect.com.
Collins, M. F., (2002). “Sport for all as a multifaceted product of domestic and international influences”. Sport Health, 25(2), 26-30.
Gould, D., Guinan, D., Greenleaf, C., Medbery, R., Peterson, K., (1999). “Factors affecting Olympic performance: Perception of athletes and coaches from more and less successful teams”. The Sport Psychologist, 13. 371-394.
Green, M., (2005). Integration macro_ and meso_level approaches: “A comparative analysis of elite sport development in Australia, Canada and the United Kingdom”. European Sport Management Quarterly, 5, 142-166.
Kirke, D., (2004). “Framing quality physical education: The elite sport model or sport educatio”. Physical Education and Sport Pedagogy.Vol.9.no 2. 185-195.
Kung, S. P., Taylor, Peter. (2014). “the use of public sports facilities by the disabled in England”. Sport Management Review 17 (2014) 8–22. Contents lists available at Science Direct.
Lina, S., Ruixue, C., (2012). “Research Status on Equalization of Public Sports Service for Nationwide Fitness in Hebei”. 2012 International Conference on Solid State Devices and Materials Science, Available online at www.sciencedirect.com, Physics Procedia 25 (2012) 2298 – 2303.
Mull, R. F., Kathryn, G., Bayless, Craig, M., Ross Lynn, M., (2005). “Recreational Sport management”. Human Kinetics, 4th edition, pp: 23-35.
Rheingold, H., (1993). “The virtual Community: Homesteading on the electronic frontier Reading”. MA: Addison – Wesley, pp: 86-91.
Sotiriadou, K., Shillbury, D., (2009). “Australian elite athlete development: An organizational perspective”. Sport Management Review, 8 (6) , 13-27.
03