شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در اجرای درس تربیت بدنی دانش‌آموزان کم توان ذهنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش

2 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از تحقیق حاضر شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر اجرای درس تربیت بدنی دانش‌آموزان کم توان ذهنی استان خوزستان بود. پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی و به روش میدانی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه دبیران ورزش مدارس استثنایی استان خوزستان بودند. با توجه به کوچک بودن جامعه آماری، کل جامعه به عنوان نمونه در نظر گرفته شد (46 N=n= ). ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته شامل 5 حیطه و 35 سوال بود. روایی صوری پرسشنامه توسط 14 نفر از اساتید و دبیران باسابقه تربیت بدنی بررسی شد. برای انجام پایایی، پرسشنامه بین 25 نفر از دبیران مدارس استثنایی توزیع شد و آلفای کرونباخ برابر با 91/0 محاسبه شد. روش‌های آمار توصیفی جهت توصیف متغیر‌های تحقیق و از روش‌های آمار استنباطی (آزمون فریدمن،یومن ویتنی) جهت آزمون فرضیه‌ها استفاده شد و سطح معنی‌داری (05/0= ) تعیین شد. یافته‌های تحقیق نشان داد از دیدگاه دبیران اولویت بندی کلی عوامل به ترتیب شامل ویژگی‌های معلم تربیت بدنی، امکانات و تجهیزات درس تربیت بدنی، روش تدریس درس تربیت بدنی، روش ارزشیابی درس تربیت بدنی و محتوای درس تربیت بدنی می باشد. براساس نتایج تحقیق پیشنهاد می‌شود مسئولین آموزش و پرورش و مدیران مدارس استثنایی به ویژگی‌های معلم تربیت بدنی و امکانات و تجهیزات درس تربیت بدنی توجه ویژه نمایند تا از طریق اجرای موثر این درس بتوان به رشد و توسعه ابعاد جسمانی، روانی دانش‌آموزان کم توان ذهنی کمک مضاعف نمود.

کلیدواژه‌ها