عوامل اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و جنسیتی موثر در انتخاب رشته تربیت بدنی داوطلبان کنکور سراسری 94-93

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران

چکیده

فرایند انتخاب رشته داوطلبان کنکور سراسری، می تواند مطابق با شرایط زمانی و مکانی از عوامل و ملاک های متعددی تاثیرپذیر باشد؛ بنابراین تحقیق حاضر در نظر دارد عوامل اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و جنسیتی موثر در انتخاب رشته تربیت بدنی را برای داوطلبان کنکور سراسری 94-93 بررسی نماید. پژوهش حاضر به صورت پیمایشی بوده و جامعه آماری آن 212 نفر از داوطلبان رشته تربیت بدنی به تعداد 97 نفر پسر و 115 نفر دختر از استانهای سمنان، گلستان و مازندران در سال تحصیلی 94- 1393 بودند نمونه آماری به صورت کل شمار، به عبارتی نمونه برایر با جامعه آماری بوده است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که با استفاده از روش‌های علمی روایی و اعتبار آن تایید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر شاخص‌های آمار توصیفی از آمار استنباطی همچون ضریب همبستگی و رگرسیون و نرم افزار آماری spss استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که شش عامل مهم در انتخاب رشته تربیت بدنی نقش دارد. از نظر دانشجویان تربیت بدنی، خانواده، دوستان، بستگان درجه اول و دبیران و مشاوران تحصیلی مولفه اول هستند عامل دوم، کسب موقعیت اجتماعی، عامل سوم، علاقه و جالب و جذاب بودن رشته تحصیلی است. از دیگر عوامل موثر جنسیت داوطلب، شغل پدر و مادر و رشته تحصیلی هستند. به طورکلی، می‌توان نتیجه گرفت که داوطلبان رشته تربیت بدنی در انتخاب رشته تحصیلی خود از عوامل متعددی تأثیر می پذیرند، اما نکته اساسی و مهم نحوه تأثیر و تأثرات بین عوامل مختلف است؛ به عبارتی، باید تشخیص داد که دانشجویان مرحله به مرحله از چه عواملی بیشتر یا کمتر تأثیر میپذیرند و از زمانی که قصد وارد شدن به دانشگاه را دارند چه برنامه هایی را برای خود تدارک می بینند که نیاز به انجام مطالعات بیشتر دارد.

کلیدواژه‌ها


-     هادوی، فریده، (1375). «بررسی وضعیت جسمانی و قابلیت حرکتی داوطلبان ورود به دوره کارشناسی تربیت­بدنی»، پایا­ن­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران.##تندنویس، فریدون (1376). «مطالعه توصیفی سوابق تحصیلی و ورزشی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته تربیت­بدنی دانشگاه­ های کشور»، نشریه حرکت، شماره 5، ص 25-38.##جلالی فراهانی، مجید و علیدوست قهفرخی (1389). «بررسی دلایل و انگیزه­های حضور فارغ­التحصیلان رشته­های تربیت­بدنی در مقطع کارشناسی ارشد تربیت بدنی»، نشریه مدیریت ورزشی، 7 (1) 145-162.##
-      Nasr, A.R. Arizi, H.R. Alamatsaz, M.H. & Nili, M.R. (2007). Evaluation criteria for selection of candidates for entry into public universities and compare the based on parent education, profession, age and frequency of participation in national tests. Journal of Psychology Tabriz University, 2, 109-138 (in Persian).##Motabari, S.M. (1992). Analytical study of factors influencing students brantkhab some of the students. (Master's dissertation). Tehran University (in Persian).##Hossler, D. Schmidt, J. & Vesper, N. (1999). Going to college. Baltimore: Johns Hopkins University Press. Retrieved from: http://isadrise. Berueley. Edn/choosingmajor/definition.html##Davis, H. D. Noland, D. & Deato, N. (2001). Novel approaches to college choice: A survey of postsecondary opportunities. Annual Meeting of the Association Research, Retrieved from: www.state.tn.us/ thec/policyinit.html.##Reid, P. (2002). Major Decisions: Major Choice. Retrieved from: www.elon. Edu/ajones.##Daly, B. A. (2003). Color and gender based difference in the sources of influence attributed to the choice of college major. Critical Perspectives on Accounting, 1037, 119- 134.##Kern, C. W. K. (2000). College choice influences: Urban high school students respond. Community College Journal of Research and Practice, 24(6), 487-494.##Siracuse MV, Schondelmeyer SW, Hadsall RS, Schommer JC. Assessing career aspirations of pharmacy students. Am J Pharm Educ. 2004;68(3):75.##Pearson, C. & Dellmann-Jenkins, M. (1997). Parental influence on a student’ selection of a college major. College Student Journal, 31(3),301-313.##Hallinan, M. T. & Williams, R. A. (1990). Students' characteristics and the peer-influence process. Sociology of education, 122-132.##Reitzes, D. C. & Mutran, E. (1980). Significant others and self conceptions: Factors influencing educational expectations and academic performance. Sociology of Education, 21-32.##Frisbee, R.L. Belcher, G. & Sanders, R.E. (2000). Recruitment techniques that influence students to attend four year automotive programs. Journal of Vocational Education Research, 25(2), 104-125.##