ارتباط بین سبک رهبری اصیل با دلبستگی شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان های غرب کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، مرکز کوهدشت، کوهدشت، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه و عضو گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزآباد، مرکز میمند، میمند، ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه بین سبک رهبری اصیل و دلبستگی شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان های غرب کشور می باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان­های غرب کشور بود(300N=). نمونه آماری بر اساس جدول مورگان، به صورت طبقه­ی- تصادفی تعیین شد(185n=). ابزار مورد استفاده تحقیق، دو پرسشنامه استاندارد رهبری اصیل اولیو و همکاران (2007) و دلبستگی شغلی لوداهل و کجنر (2001) بود که پایایی آنها به ترتیب 834/0و 779/0 گزارش شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج تحقیق، ارتباط مثبت و معنادار بین رهبری اصیل و مولفه­های آن با دلبستگی شغلی کارکنان را نشان داد. همچنین، نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که رهبری اصیل توان پیش­بینی و تبیین 344/0 از تغییرات دلبستگی شغلی کارکنان را دارد. بنابراین به مدیران این سازمان ها پیشنهاد می شود که جهت بهبود نگرش ها و دیدگاه های کارکنان نسبت به شغل و افزایش دلبستگی آنها به سازمان و  متناسب با آن افزایش عملکرد سازمان، زمینه را برای به کار گیری سبک رهبری اصیل در سازمان های شان فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها


-     باقری، مسلم. جاجرمی­زاده، محسن. کیانی، مهرداد. «طراحی و تبیین الگوی تصمیم­گیری مدیران جهادی»، چشم­انداز مدیریت دولتی؛ 1393. 19(4): 86-101.##دانایی­فر، حسن. مومنی، نونا. «تئوری رهبری اثربخش از دیدگاه امام علی، استراتژی تئوری داده بنیاد متنی». مطالعات انقلاب اسلامی؛ 1387. 14(4): 75-110.##عیدی­پور، کامران. زردشتیان، شیرین. جمشیدی، عزت. امیری، جهان. «پیش­بینی رضایت شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان­های غرب کشور بر اساس سبک رهبری خدمتگزار». پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی؛ 1392. 5(2): 113-120.##مهدوی، فتاح. مهدی­پور، عبدالرحمن. غلامی ترکسلویه، سجاد. «رابطۀ جو سازمانی و سلامت­روان کارشناسان وزارت ورزش و جوانان». مطالعات مدیریت ورزشی؛ 1394. 31(7): 213-228.##میرمحمدی، سید محمد. رحیمیان، محمد. جلالی خان­آبادی، طاهره. «رهبری اصیل و دلبستگی شغلی، اعتماد به مثابه متغیر میانجی». چشم­اندار مدیریت دولتی؛ 1391. 13(7): 15- 34.##ناظم، فتاح. حدادپور، سمانه. «ارائه الگوی ساختاری عدالت سازمانی بر اساس سبک­های رهبری تحول­گرا و عمل­گرا در دانشگاه آزاد اسلامی». رهیافتی نو در مدیریت آموزشی؛ 1392. 4(1): 51-65.##هرناندز، روبن. مدیریت سازمان‌های ورزشی، ترجمه الهی و خسروی­زاده. بامداد کتاب، چاپ اول، تهران. 1388: 31.##

-     Avolio BJ. Gardner WL. Authentic leadership development getting to the root of positive forms of leadership. The leadership Quarterly. 2005; 16(3): 315-338##Bakker AA. Albrecht SL. Leiter MP. Key question regarding work engagement. European journal of work and organizational psychology. 2011; 20(1): 4-28.##Gardner WL. Cogliser CC. Davis KM. Dickens MP. Authentic leadership: A review of the literature and research agenda. The Leadership Quarterly. 2011; 22(6): 1120 -1145.##Hassan A. Ahmed F. Authentic leadership, trust and work engagement. International journal of human and social science. 2011; 6 (3): 164-170.##Ilies R. Morgeson FP. Nahrgang JD. Authentic leadership and eudemonic well-being understanding leader-follower outcome. The leadership quarterly. 2005; 16(3): 373-394##Laub J. From paternalism to the servant organization: Expanding the organizational leadership assessment (OLA) model; Servant Leadership Roundtable, Indian Wesleyan University, 2003.##Ram P. Prabhakar GV. The role of employee engagement in work-related outcomes. Interdisciplinary journal of research in business. 2011; 1(3): 47-61.##Rego A. Sousa F. Marques C. Cunha MPE. Authentic leadership promoting employees' psychological capital and creativity. Journal of Business Research. 2012; 65(3), 429–437.##Rucker DD. Preacher KJ. Tormala Z L. Petty RE. Mediation analysisin social psychology: Current practices and new recommendations. Social andPersonality Psychology Compass. 2011; 5(6): 359–371.##Tapara PL. Authentic leadership: organizational outcomes and leader and followers development. (Master dissertation). Massey University, Albany New Zealand. 2011: 1.##Toor SUR. Ofori G. Authenticity and its influence on psychological well-being and contingent self-esteem of leaders in Singapore construction sector. Construction Management & Economics. 2009; 27(3): 299–313.##