بررسی رابطة هوش معنوی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 رییس دیوان محاسبات کشور

3 معاون دانشجویی دانشگاه علم و هنر

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطة هوش معنوی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان منتخب بود. روش پژوهش به صورت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان منتخب به تعداد 185 نفر بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 125 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه‌‌های هوش معنوی عبداله‌زاده و همکاران (1388)، رضایت شغلی اسمیت و همکاران (1969) و تعهد سازمانی آلن و میر (1990) استفاده شد که پس از تأیید روایی توسط متخصصین، پایایی آن‌ها نیز از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش از تحلیل رگرسیون و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار‌های SPSS و LISREL استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که رابطة میان هوش معنوی و رضایت شغلی، هوش معنوی و تعهد سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی معنادار می‌باشد. همچنین میان هوش معنوی با رضایت شغلی و هوش معنوی با تعهد سازمانی نیز رابطه‌ای چندگانه وجود دارد که هوش معنوی 27 درصد از واریانس رضایت شغلی و 23 درصد از واریانس تعهد سازمانی را پیش‌بینی می‌کند.

کلیدواژه‌ها