ارتباط بین فناوری اطلاعات با هوش فرهنگی وابعاد آن درکارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی،دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشیار دانشکده تربیت بدنی -دانشگاه ازاد اسلامی تهران مرکز

3 استاد یار دانشکده تربیت بدنی-دانشگاه ازاد اسلامی تهران مرکز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان ارتباط بین فناوری اطلاعات باهوش فرهنگی و ابعاد آن در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود. روش تحقیق توصیفی -همبستگی بود.جامعه تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود که همه آنها به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده این تحقیق، پرسشنامه هوش فرهنگی انگ و همکاران(2003) وپرسشنامه فناوری اطلاعات پورنصراله (1394) که پایایی انها به ترتیب در این تحقیق الفای91/و87/گزارش شده است.برای تجزیه و تحلیل داده ها ازروشهای آمار توصیفی و استباطی( کلموگروف اسمیرنوف،ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون چندگانه )استفاده شد. یافته ها نشان داد، بین فناوری اطلاعات با هوش فرهنگی وابعاد آن(فراشناختی،شناختی،انگیزشی ورفتاری) ارتباط مثبت ومعنی‌داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان می دهد که فناوری اطلاعات به طور معنی‌داری توانایی پیش‌بینی هوش فرهنگی وابعاد آن را در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان کرمانشاه را دارد.بر مبنای یافته های تحقیق حاضر بین فناوری اطلاعات با هوش فرهنگی وابعاد آن ارتباط وجود دارد وهوش فرهنگی کارکنان از طریق دانش فناوری اطلاعات قابل پیش بینی است.

کلیدواژه‌ها