پیش بینی وفاداری کارکنان از طریق تصویر ذهنی برند (مطالعه موردی:آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی- دانشگاه بابلسر

2 هیات علمی دانشگاه مازندران- گروه مدیریت ورزشی

3 هیات علمی دانشگاه خوارزمی-- گروه مدیریت ورزشی

چکیده

هدف از این تحقیق پیش بینی وفاداری کارکنان در اکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ایران با استفاده از تصویر ذهنی برند بود. روش تحقیق از نوع کاربردی و توصیفی بود که به روش تحلیل همبستگی انجام شد. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان و مدیران آکادمی (60 نفر) تشکیل می دادند و نمونه گیری به صورت تمام شمار انجام شد و در نهایت تعداد 49 پرسشنامه صحیح مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت گردآوری داده های تحقیق از پرسشنامه تصویر ذهنی برند (برونر و استاکلین،2008) و پرسشنامه وفاداری کارکنان (حسینی و همکاران،1389) استفاده شد.نظر به نرمال نبودن توزیع یکی از متغیرها، از آزمون همبستگی اسپیرمن جهت تعیین رابطه بین دو متغیر استفاده شد. نتایج این آزمون نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین تصویرذهنی برند و وفاداری کارکنان وجود دارد. نتایج آزمون رگرسیون خطی نشان داد که متغیر تصویر ذهنی برند توانسته است حدود 48 درصد از وفاداری کارکنان را تبیین کند. در مجموع با توجه به یافته های تحقیق می توان به مدیران آکادمی پیشنهاد داد که ابتدا ویژگی های برند خود را به خوبی بشناسند و سپس آن را به نحوی مثبت به کارکنان ارائه داده و بشناسانند و سعی نمایند عملکرد های سازمانی را طوری برنامه ریزی کرده و اجرا نمایند که پشتیبان و موید تصویر کارکنان از برند سازمان باشد.

کلیدواژه‌ها