تعیین روابط علی فرهنگ و سکوت سازمانی: نقش میانجی هویت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون آموزشی و دانشیار دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین روابط علی بین فرهنگ و سکوت سازمانی: با ملاحظه نقش میانجی هویت سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز است. از این‌رو روش‌شناسی پژوهش حاضر از منظر هدف؛ کاربردی و از حیث نحوه‌ی گردآوری اطلاعات؛ از نوع همبستگی که به‌طور مشخص مبتنی بر مدل‌سازی معادله ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS 3 است. جامعه آماری مورد نظر را کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز به صورت کل شمار (160) نفر تشکیل دادند. ابزارهای استفاده شده در پژوهش حاضر نیز پرسشنامه‌های سکوت سازمانی واکولا و بورادس (2005)، فرهنگ سازمانی دنیسون (2000) و هویت‌سازمانی چنی (1983) بود که روایی صوری و محتوایی هر یک از پرسشنامه‌ها به تأیید 10 تن از اساتید مدیریت ورزشی در حوزه‌ی رفتار سازمانی رسید. جهت تأیید روایی روایی همگرا و واگرا به طور مشخص معیارهای متوسط واریانس استخراج شده و نسبت خصیصه متفاوت- خصیصه یکسان استفاده گردید؛ اعتبار پرسشنامه‌ها نیز با روش پایایی ترکیبی مناسب ارزیابی شد. یافته‌های پژوهش حاضر حاکی از آن بود که بین فرهنگ و سکوت سازمانی ارتباط معنادار و با شدت اثر معکوس و منفی وجود دارد؛ از طرفی نقش میانجی هویت سازمانی نیز معنادار بدست آمد از این‌رو با توجه به نتایج پژوهش‌ در هر بخش بصورت جداگانه پیشنهادات کاربردی به مدیران مربوطه در جهت کاهش‌ سکوت و افزایش هویت سازمانی کارکنان خود به صورت کاربردی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها