شناسایی حوزه ها و عوامل موثر بر شکل دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه گیلان

4 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف اصلی این تحقیق شناسایی حوزه ها و عوامل موثر بر شکل دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای ایران بود. نمونه آماری شامل 23 نفر از جامعة آماری تحقیق که شامل؛ ورزشکاران حرفه ای، مربیان ورزشی، مدیران ورزشی، روانشناسان و جامعه شناسان ورزشی بود که حضور فعال در ورزش حرفه‌ای داشتند . روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی بود. و برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته، استفاده گردید .داده‌ها از طریق روش کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها شامل 121 نشان در کدگذاری باز بود که در22 مفهوم طبقه‌بندی شدند. در ادامه هشت مقوله اقتصادی، سازمانی، سیاسی، فرهنگی و اخلاقی، فنی، اجتماعی، قوانین و مقرران ورزشی و عوامل درونی شکل دهی رفتار شناسایی شدند. با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهاد می گردد؛ زمینه ها و بسترهای مناسب به منظور شکل دهی رفتارهای ورزشکاران حرفه ای در سازمان ها ورزشی و محیط اجتماعی که ورزشکاران حضور دارند، فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها