تحلیل عوامل موثر بر رفتار ذینفعان در تجاری سازی پژوهش های ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور

2 استاد دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی دکتری پیام نور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر رفتار ذینفعان در تجاری سازی تحقیقات ورزشی با تاکید بر پژوهش های فیزیولوژی ورزشی بود. تحقیق حاضر از نظر هدف تحقیق جزء تحقیقات کاربردی می باشد که به صورت توصیفی تحلیلی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را تمام اساتید و دانشجویان دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه های دولتی و آزاد سراسر کشور تشکیل می دادند که تعداد جامعه آماری 1450 نفر تخمین زده شد که 261 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 50 سوالی استفاده شد. روایی محتوا و صوری پرسشنامه توسط 20 تن از اساتید فیزیولوژی ورزشی تایید شد. برای روایی سازه نیز از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 0.784 بدست آمد. نتایج پژوهش نشان داد 6 عامل زیر ساخت های مالی و اداری، توانمندی های محقق، نظام آموزشی، راهبردهای تحقیقاتی و تعاملی، شخصیتی و فرهنگی و شبکه اطلاعاتی بر رفتار ذینفعان در تجاری سازی تحقیقات فیزیولوژی ورزش تاثیر دارند.

کلیدواژه‌ها