تعیین نقش میانجی وجدان‌ کاری و بدبینی سازمانی در ارتباط بین سرمایه روان‌شناختی و عملکرد کارکنان وزارت ورزش و جوانان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی

2 استادیار دانشگاه خوارزمی

3 دانشیار دانشگاه خوارزمی

چکیده

تحقیق حاضر به منظور تعیین نقش میانجی وجدان‌ کاری و بدبینی سازمانی در ارتباط بین سرمایه روان‌شناختی و عملکرد کارکنان وزارت ورزش و جوانان ایران انجام گرفت. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است و جز پژوهش‌های همبستگی است. جامعة آمار پژوهش را کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان تشکیل دادند (745=N). حجم نمونه 273 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه‌های سرمایه روانشناختی، وجدان کاری، بدبینی و عملکردسازمانی بود. برای بررسی روایی محتوای پرسشنامه‌ها از نظرات 7 تن از اساتید صاحب نظر در زمینه موضوع تایید شد. همچنین پایایی پرسشنامه‌ها از طریق آزمون آلفای‌کرونباخ بررسی و تایید شد. از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، همبستگی پیرسون، رگرسیون و برای برازش مدل‌های اندازه-گیری به دست آمده از مدل معادلات ساختاری از نرم افزارهای spss وAMOS استفاده گردید. نتایج نشان داد سرمایه روانشناختی بر بدبینی سازمانی اثر منفی معنادار، سرمایه روانشناختی بر وجدان کاری و سرمایه روانشناختی بر عملکرد کارکنان اثر مثبت معناداری داشت. همچنین بدبینی سازمانی بر عملکرد کارکنان اثر منفی معناداری و وجدان کاری بر عملکرد کارکنان اثر مثبت و معناداری داشت. یافته ها نشان دادند سرمایه روانشناختی و وجدان کاری به صورت مثبت و مستقیم بر عملکرد کارکنان اثرگذار هستند و بدبینی سازمانی اثر منفی بر عملکرد کارکنان دارد.سرمایه روانشناختی از طریق متغیر وجدان کاری بر روی عملکرد کارکنان می‌تواند اثر مثبت و معناداری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها