طراحی مدل ارتباطی محیط قانونی، نظام های اطلاعاتی مدیریتی و بهره وری منابع انسانی فدراسیون های ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر آموزش پرورش

2 استاد دانشگاه ارومیه

3 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی مدل ارتباطی محیط قانونی، نظام های اطلاعاتی مدیریتی و بهره وری فدراسیون های ورزشی کشور بود. تحقیق حاضر از نظر روش اجرا به صورت توصیفی-همبستگی از نوع رگرسیون بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل رؤسای فدراسیون های ورزشی، دبیران فدراسیون های ورزشی، اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه های کشور و دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی می باشد که تعداد آنان شامل 178 نفر بود که بر اساس روش تصادفی و با استفاده از جدول مورگان تعداد 160 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. ابزار گردآوری تحقیق حاضر شامل پرسشنامه های بهره وری منابع انسانی هرسی و گلداسمیت(1981)، پرسشنامه محیط قانونی نیک نژاد (1394) و همچنین پرسشنامه نظام های اطلاعاتی مدیران مقیمی (1388) بود. روایی و پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از روش های رایج مورد بررسی قرار گرفته بود. همچنین به منظور آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری نرم افزار (Smart PLS) استفاده شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ضریب مسیر برای محیط قانونی بر نظام های اطلاعاتی مدیریتی، برابر با 0.547 می باشد. نتایج همچنین مشخص نمود که ضریب مسیر برای محیط قانونی بر بهره وری منابع انسانی، برابر با 0.197 می باشد. نتایج تحقیق حاضر مشخص نمود که ضریب مسیر برای نظام های اطلاعاتی مدیریتی بر بهره وری منابع انسانی، برابر با 0.758 می باشد. محیط قانونی به عنوان مسائلی مهم در فدراسیون های ورزشی می تواند به خوبی بر شکل گیری نظام های اطلاعاتی مدیریتی و همچنین بهبود بهره وری منابع انسانی به خوبی تاثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها