تحلیل عوامل موثر بر رفتارذی نفعان در کسب کرسی های ورزشی در مجامع بین المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور تهران

2 استاد دانشگاه پیام نور تهران

3 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور و دبیر اموزش و پرورش

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تحلیل عوامل موثر بررفتار ذی نفعان در کسب کرسی های ورزشی در مجامع بین المللی ورزشی بود. جامعه آماری این پژوهش را ذی نفعان از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مدیران، ورزشکاران و نمایندگان صاحب کرسی ورزش که در زمینه کرسی های بین المللی، دانش وتجربه لازم را داشتند، تشکیل داده است(495N=).در بخش کیفی پژوهش 25نفر به طور هدفمند و در بخش کمی برمبنای جدول مورگان 220 نفر به طور تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه 55 سوالی محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تایید 20 تن ازمتخصصان مدیریت ورزشی رسید و روایی سازه آن با تحلیل عامل تاییدی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با الفای کرونباخ 83/0محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از روش آماری توصیفی و استنباطی از جمله KMO ، بارتلت و تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد و فریدمن باکمک دو نرم افزار AMOSوSPSS استفاده شد.نتایج پژوهش نشان داد به ترتیب اولویت شش عامل اجتماعی وفرهنگی، مدیریتی، ارتباطی، اقتصادی، حرفه ای و شغلی، سیاسی به عنوان مولفه های موثر بر رفتار ذی نفعان درتصاحب کرسی های بین المللی ورزشی در مجامع بین المللی نقش دارند.

کلیدواژه‌ها