تأثیر ابعاد سرمایه فرهنگی بر ترک شغل کارکنان وزارت وزارت ورزش و جوانان کشور؛ اثر میانجی کژتابی سازمانی ادراک شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشیدانشکاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات

10.30473/fmss.2019.44144.1887

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر ابعاد سرمایه فرهنگی بر ترک شغل کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور با توجه به کژتابی سازمانی ادراک شده می باشد. سه سازه اصلی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از: سرمایه فرهنگی، ترک شغل کارکنان، کژتابی سازمانی ادراک شده. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش، همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان وزارت ورزش و جوانان می باشد. نمونه‌گیری به روش تصادفی طبقه بندی بود. حجم نمونه نیز با توجه به فرمول کوکران برابر 256 نفر بود. برای گردآوری داده ها از روش میدانی و پرسشنامه استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق بیش از 7/0 بود در نتیجه پایایی مورد تایید است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که سرمایه فرهنگی بر ترک شغل تأثیر معناداری ندارد ، ضریب همبستگی پیرسون برابر است با: 607/0- . همچنین مشخص گردید که کژتابی سازمانی بر ترک شغل با ضریب همبستگی 652/0 تأثیر دارد و در عین حال نقش متغیر میانجی را بین متغیرهای سرمایه فرهنگی و ترک شغل دارد. بنابراین سرمایه فرهنگی به صورت غیر مستقیم بر ترک شغل اثر گذار است. برازش داده‌ها به مدل برقرار است و همگی شاخص‌ها دلالت بر مطلوبیت مدل معادله ساختاری دارند. از این رو پیشنهاد می‌گردد انتخاب افراد توسط مدیران متناسب با شغل صورت بگیرد و با ایجاد شرایطی امن برای فرد با جلوگیری از بروز کژتابی در سازمان از ترک شغل افراد جلوگیری گردد.

کلیدواژه‌ها


Marwat Z, Arif M, Jan K. Impact of selection, training, performance appraisal and compensation on employee performance. Interdisciplinary journal of contemporary research business. 2009;1(7):189-98.
Novak MJ, Hammer M. Tacit Knowledge Transfer in a State Transportation Agency. InOhio Transportation Engineering Conference, Oct 2009 Oct 27 (pp. 27-28).
Simon, Michael, Bernd Hans Müller, and Hans Martin Hasselhorn. "Leaving the organization or the profession–a multilevel analysis of nurses’ intentions." Journal of advanced nursing 66, no. 3 (2010): 616-626.
Griffeth RW, Hom PW. Retaining valued employees. Sage Publications; 2001 Feb 13.
Dess GG, Shaw JD. Voluntary turnover, social capital, and organizational performance. Academy of management review. 2001 Jul 1;26(3):446-56.
Glebbeek AC, Bax EH. Is high employee turnover really harmful? An empirical test using company records. Academy of Management Journal. 2004 Apr 1;47(2):277-86.
Lambert EG, Hogan NL, Jiang S, Elechi OO, Benjamin B, Morris A, Laux JM, Dupuy P. The relationship among distributive and procedural justice and correctional life satisfaction, burnout, and turnover intent: An exploratory study. Journal of Criminal justice. 2010 Jan 1;38(1):7-16.
Zeyaaddiny, M and Ramezani Ghavam Abadi, S. Job Enrichment and Job Engagement for Propensity to Leave of Employees, Journal of Strategic Management Studies,2013,15:177-199
Bosomtwe TE, Obeng B. The Link between Organizational Culture and Turnover Intention among Employees in Ghana. International Journal of Contemporary Research and Review. 2018 Aug 1;9(08):20951-8.
Phillips R, Shockley G. Linking cultural capital conceptions to asset-based community development. InMobilizing communities: Asset building as a community development strategy 2010 (pp. 92-111). Temple University Press.
Weininger., E., Annette, L. Cultural capital, In George Ritzer, Encyclopedia of Sociology, 2014. Oxford: Blackwell.
Throsby. D., Zednik. A. The Economic and Cultural Value of Paintings: Some Empirical Evidence, In David Throsby & Victor A. Ginsburgh, Handbook of the Economics of Art and Culture, 2018. Vol 2. North-Holland: Elsevier.
Cochrane P. Exploring cultural capital and its importance in sustainable development. Ecological Economics. 2006 May 1;57(2):318-30.
Golparvar, M., & Nadi, M.A. A review of the hunchback in the Mirran storyteller Attitudes, ideas of the board of judiciary and civil behavior. Organizational Behavior Management in Sport Studies, 2010. 7(1): 141-167.
Switzer TG. Measuring Normlessness in the Workplace: A Study of Organizational Anomie in the Academic Setting. 2013.
Gonzalez AA. A Qualitative Examination of Workplace Bullying Experiences Among Temporary-Laborers. 2012.
Hatton. C., & Emerson. E. "Organizational predictors of staff stress, satisfaction, and intended turnover in a services for people with multiple disabilities". Mental Retardation. 2012, 31(6): 388-395.
Taghizadeh. M., Farahani. A. Investigating the main factors of withdrawal from efficient and experienced employees from the point of view of human resources (Case study: One of Iran's oil and gas drilling companies). Monthly Journal of Exploration and Production of Oil and Gas.2018.
Vedadi. A., Rezaeizadeh. M., Mirhashemi. A., Najafi. H. An Investigation into the Impact of organizational commitment upon Turnover Staff in M.C.P.Co. Organizational Behavior Management in Sport Studies. 2018, 24(2): 41-54.
Saeed. I. The relationship of Turnover intention with job satisfaction, job performance, Leader member exchange, Emotional intelligence and organizational commitment.International Journal of Learning and Development, 2014, 4(2): 242-256.
Tonekaboni. H. An analysis of the role of institutionalized bureaucracy in bureaucracy and sustainable development. 2017.
Dehnad. M. Internal commitment (organizational lovemaking) The magic key to employee job security. Journal of work and community. 2015.
Throsby. D., Anita. Z. The Economic and Cultural Value of Paintings: Some Empirical Evidence, In David Throsby & Victor A. Ginsburgh, Handbook of the Economics of Art and Culture, 2018, Vol 2. North-Holland: Elsevier