تأثیر ابعاد سرمایه فرهنگی بر ترک شغل کارکنان وزارت وزارت ورزش و جوانان کشور؛ اثر میانجی کژتابی سازمانی ادراک شده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشیدانشکاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات

10.30473/fmss.2019.44144.1887

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر ابعاد سرمایه فرهنگی بر ترک شغل کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور با توجه به کژتابی سازمانی ادراک شده می باشد. سه سازه اصلی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از: سرمایه فرهنگی، ترک شغل کارکنان، کژتابی سازمانی ادراک شده. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش، همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان وزارت ورزش و جوانان می باشد. نمونه‌گیری به روش تصادفی طبقه بندی بود. حجم نمونه نیز با توجه به فرمول کوکران برابر 256 نفر بود. برای گردآوری داده ها از روش میدانی و پرسشنامه استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق بیش از 7/0 بود در نتیجه پایایی مورد تایید است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که سرمایه فرهنگی بر ترک شغل تأثیر معناداری ندارد ، ضریب همبستگی پیرسون برابر است با: 607/0- . همچنین مشخص گردید که کژتابی سازمانی بر ترک شغل با ضریب همبستگی 652/0 تأثیر دارد و در عین حال نقش متغیر میانجی را بین متغیرهای سرمایه فرهنگی و ترک شغل دارد. بنابراین سرمایه فرهنگی به صورت غیر مستقیم بر ترک شغل اثر گذار است. برازش داده‌ها به مدل برقرار است و همگی شاخص‌ها دلالت بر مطلوبیت مدل معادله ساختاری دارند. از این رو پیشنهاد می‌گردد انتخاب افراد توسط مدیران متناسب با شغل صورت بگیرد و با ایجاد شرایطی امن برای فرد با جلوگیری از بروز کژتابی در سازمان از ترک شغل افراد جلوگیری گردد.

کلیدواژه‌ها