نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه تهران

چکیده

هدف از انجام پژوهش، تبیین الگوی مدیریت عملکرد کمیتة ملی المپیک با رویکرد BSC است. جامعة آماری پژوهش صدوچهارده­ نفر از اعضای مجمع عمومی کمیتة ملی المپیک، متخصصان و خبرگان آشنا به امور کمیته ملی المپیک هستند که از بین آنها هشتادودونفر به طور هدفمند برای نمونة تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه استفاده شده که روایی پرسشنامه مورد تائید متخصصان قرار گرفته، پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ و با ضریب 0/84 به تـــائید رسیده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع ­آوری­شده از آزمون مجذور کای و روش استقراء منطقی استفاده شد. یافــــته ­های پژوهش نشان می­ دهد که کمیتة ملی المپیک برای مدیریت عمکرد خود دارای چهارمنظر مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی، یادگیری و رشد و چهـــــــل ­و­ یک ­هدف استراتژیک، صدوبیست ­و ­هشت ­سنجه در منــظرهای مختلف و صدوبیست ­و­هشت ­هدف کمّی بلند­مدت در منظرهای گوناگون است. درنهایت چنین می­توان نتیجه گرفت که منظرها، اهداف استراتژیک، سنجه ­ها و اهداف کـــــــمّی به ­دست ­آمده به دلیل ارتباط بین چشم ­انداز و استراتژی ­ها با اهداف بلند استراتژیک، سنجه­ ها و اهداف کمّی کمیتة ملی المپیک در منظرهای مختلف، قابلیت مدیریت عملکرد این سازمان ورزشی را دارد.

کلیدواژه‌ها