نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه ارومیه

2 دانشیار دانشگاه ارومیه

3 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه تبریز

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه‌ی سیستم فناوری اطلاعات و اثربخشی سازمانی در اداره کل تربیت‌بدنی استان آذربایجان‌غربی می‌باشد. این تحقیق از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه‌ی آماری تحقیق کلیه جامعه‌ی آماری تحقیق کارکنان و مدیران اداره‌ی کل تربیت‌بدنی استان آذربایجان غربی می­باشند. نمونه‌گیری با توجه به اینکه حجم جامعه‌ی موردنظر محدود (68 نفر) می‌باشد لذا کل افراد جامعه به‌عنوان نمونه در نظر گرفته شد. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه (مربوط به فناوری اطلاعات و اثربخشی سازمانی) بوده که روایی آن توسط اساتید تأیید شد و پایایی آن به روش ضریب آلفای کرونباخ (a=0/85) به دست آمد. داده‌ها با استفاده از شیوه‌های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) و به‌وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS16 در سطح معنی‌داری 0/05≥P  تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، بین افزایش سرعت انجام کارها، افزایش دقت انجام کارها، بازیابی به‌موقع اطلاعات، ذخیره‌سازی بیشتر اطلاعات افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات و در کل استفاده از سیستم فناوری اطلاعات و اثربخشی سازمانی رابطه‌ی معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها