رابطه شخصیت تیم های حرفه‌ای و هویت تیمی هواداران؛ مطالعه موردی در لیگ برتر فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی- دانشگاه آزاد اسلامی ساری

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه شخصیت تیم های حرفه‌ای و هویت تیمی هواداران؛ مطالعه موردی در لیگ برتر فوتبال ایران می‌پردازد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع‌آوری داده‌ها میدانی و از منظر روش توصیفی تحلیلی پس رویدادی می‌باشد. بر اساس تحقیق اطلاعات لازم را با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش هویت تیمی و پرسشنامه استاندارد شخصیت تیم ورزشی تسوتسو (2012) مقیاس سنجی شده است؛ و ارائه آن در جامعه آماری 500 نفری از هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال کشور و با محاسبه حجم نمونه آن از طریق روش تمام شمار و سنجش داده‌های پرسشنامه‌ها با استفاده از آزمون‌های رابطه‌ای – همبستگی پیرسون انجام‌گرفته و به این نتایج دست پیدا کردیم: که هویت تیمی در تیم های استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز سطح بالایی در بین هواداران وجود داشته و اکثر هواداران شخصیت تیمی تیم های مورد نظر خود را بالا ارزیابی نموده‌اند؛ و هویت تیمی هواداران رابطه معناداری با شخصیت تیم ورزشی دارد.

کلیدواژه‌ها