دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 18، تابستان 1397 
8. تحلیل عوامل رفتاری برنامه های راهبردی و عملیاتی ورزش همگانی ایران

صفحه 91-100

سیدمحمدحسین رضوی؛ محمد علی قره؛ سید عماد حسینی؛ رضا طلایی