دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 23، پاییز 1398 
10. تدوین چارچوب توسعه ویژگی های رفتاری برای سطوح مربیگری

صفحه 135-146

10.30473/fmss.2019.48210.2001

علی اکبر بابازاده پهلوانلو؛ محمدعلی اصلانخانی؛ علی محمد صفانیا؛ علی اصغر درودیان؛ مهدی گودرزی