دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 21، بهار 1398 
6. رابطه روابط سیاسی و فساد اداری با برون‌سپاری اماکن ورزشی شهرداری تهران

صفحه 65-74

10.30473/fmss.2019.46092.1946

سیدامین دهقان بنادکی؛ محمد خبیری؛ میرابراهیم حسینی؛ سید مجید عبداللهی؛ مهدی قنبری