دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 22، تابستان 1398 
1. تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران برای بهره مندی از مدیریت دانش در کسب و کارهای ورزشی

صفحه 11-24

10.30473/fmss.2019.47649.1980

حمید برارزاده؛ سید محمد حسین رضوی؛ نصراله سجادی؛ سعید امیر نژاد؛ نصرالله محمدی