نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه پیام نور

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه رفتار شهروندی سازمانی با فرسودگی شغلی در کارکنان ستادی و عملیاتی فدراسیون ورزش سه گانه بود.جامعه آماری پژوهش شامل 250 نفر کارکنان فدراسیون و هیئت های استانی ورزش سه گانه بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نفرات، نمونه برابر با 151 نفر و به صورت تصادفی انتخاب گردید برای گردآوری داده ها، از بررسی اسناد ، مدارک، مطالعه ادبیات پیشینه و مصاحبه با ابزار هایی چون: پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی استاندارد پودساکف (1990) ( آلفا= 78/0) و پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلچ و جکسون (2001) ( آلفا= 87/0) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی از جمله کلموگراف- اسمیرنف، t استیودنت تک گروهی و رگرسیون با کمک نرم افزار spss استفاده شد.نتایج پژوهش نشان داد بین دو متغیر رفتار شهروندی سازمانی و فرسودگی شغلی را بطه معکوس و معنا داری وجود دارد. در مجموع تجزیه و تحلیل یافته ها نشان دهنده آن است که از طریق رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن می توان به تبیین و پیش بینی فرسودگی شغلی کارکنان فدراسیون ورزش سه گانه پرداخت.

کلیدواژه‌ها