نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین شاخص‌های ارزیابی رفتار مدیران برای حکمرانی خوب در فدراسیون‌های ورزشی انجام گرفت. فرایند انجام پژوهش در دو مرحله کمی و کیفی صورت گرفت و از رویه کورس برای ساخت پرسش­نامه و شناسایی شاخص‌ها استفاده شد. در مرحله اول، شناسایی شاخص‌های حکمرانی خوب از طریق بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش، مصاحبه با 29 ارزیابان مستقل انجام گرفت که 114 شاخص شناسایی شد. در مرحله بعد، 11 تن از ارزیابان خبره در خصوص روایی محتوایی شاخص‌ها با فرم‌های CVR و CVI اظهار نظر کردند و 9 شاخص در این مرحله حذف شد. پایایی پرسش­نامه نهایی به روش پایایی اشتراکی تأیید و در اختیار 305 نفر ارزیاب گروهی از ذینفعان 8 فدراسیون منتخب قرار گرفت. از نرم‌افزار اس پی اس اس نسخه 23 و اسمارت پی ال اس نسخه 3 برای تحلیل داده ها استفاده شد. بر اساس یافته‌های تحقیق، شاخص‌های استخراج شده در 8 بعد شفافیت و پاسخگویی، مشارکت­جویی، قانون­مداری، مسئولیت­پذیری، مبارزه با فساد، رعایت موازین اخلاقی، نظارت و کنترل، اثربخشی قرار گرفتند که توانستند  773/0درصد رفتار مدیران برای حکمرانی در فدراسیون­های ورزشی را پیش‌بینی کنند. میزان اهمیت ابعاد از دیدگاه آزمودنی‌ها نشان داد، بعد شفافیت و پاسخگویی بااهمیت‌ترین بعد (886/4β=) و بعد موازین اخلاقی کم‌اهمیت‌ترین (966/2β=) در تبیین مفهوم حکمرانی خوب در فدراسیون‌های ورزشی بود.

کلیدواژه‌ها

Aktan C, Ozler H. Good Governance: A New Public Managerialism. Review of International Law and Politics. 2008; 4(14): 165-187.
Australian Sports Commission. Sports Governance Principles. Retrieved November 26, 2012, from http://www.ausport.gov.au.
H. Global Administrative Law: The Quest for Principles and Values. The European Journal of International Law. 2006; 17(1): 187-214.
Chelladurai P, Haggerty TR, Campbell L, Wall S. a factor analytic study of effectiveness criteria in intercollegiate athletics. Canadian Journal of Applied Sport Science. 1981; 6(1): 81-86.
Chappelet J, Kübler-Mabbott B. The International Olympic Committee and the Olympic System The governance of world sport. Routledge Global Institutions the CUNY Graduate Center. New York. 2008; p: 1-230.
Chappelet JL, Mrkonjic M. Basic Indicators for Better Governance in International Sport (BIBGIS): An assessment tool for international sport governing bodies. Institute de hautes etudes en Administration publique Working Paper. 2013; 1: 1-55.
Council of the European Union. Principles of good governance in sport. Under the EU Work Plan for Sport for 2011-2014. Brussels. 1 October 2013; p: 1-32.
Devaney L. Good governance? Perceptions of accountability, transparency and effectiveness in Irish food risk governance”. Food Policy. 2016; 62: 1–10.
Ferkins L, Shilbury D. Developing board strategic capability in sport organizations: The national–regional governing relationship. Sport Management Review. 2010; 13: 235–254.
Freeburn L. National sporting organizations and the good governance principles of the Australian sports commission. Australian and New Zealand Sports Law Journal. 2010; 5: 43–80.
Hair JF, Anderson RE, Tatham RL, Black WC. Multivariate data analysis (5th Ed). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall. 2006; P: 1-75.
Hoye R, Cuskelly G. Sport governance. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann. Linacre House. Jordan Hill.UK. 2007; p: 1-204.
Hoye R, Nicholson M. Sport stadia governance. Sport Management Review. 2010; 13: 171–178.
International Olympic Committee. Basic universal principles of good governance of the Olympic and sports movement. Documents Seminar Autonomy of Olympic and Sport Movement, 11- 12 February 2008. P: 1-12.
Kleining G. Qualitativ-heuristische Sozialforschung. Hamburg, DE: Rolf Fechner Verlag. Qualitative-heuristic social research. 1995; P: 1-101.
Kordbache H, Mirzai F, Ebadi, Zahra. The development of good governance theory using the Nahj al-Balagha. Conference Nahj al-Balagha. 1391. Hamedan, Bu-Ali Sina University Press. [Persian]
Lam ETC. The Roles of Governance in Sport Organizations. Journal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies. 2014; 2(2): 19-31.
laugblin FL,  andringa RC. Good governance for nonprofits: developing principles and policies for an effective board. American Management Association. New York. 2007. P: 1-207.
Lawshe CH. A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology. 1975; 28: 563-575.
Mydry A. Introduction to the theory of good governance. Quarterly Scientific Journal Journal of Social Welfare. 1395; 6(22): 261-286. [Persian]
Nahj al-Balagha.(1385). Translated by Mohammad Dashti, Qom, Cultural Research Institute of Amir Almomenin. 1385. P: 30-500. [Persian]
Parent MM. Stakeholder perceptions on the democratic governance of major sports events. Journal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies. 2016; 19, 402–416.
Sameti M, Ranjbar H, Mohsen F. Analysis of the Effects of Good Governance on the Human Development Index: A Case Study of Southeast Asian Nations (ASEAN). Journal of Economic Growth and Development. 1390; 1(4): 183-223. [Persian]
Shilbury DA, Ferkins Lb, Smythe L. Sport governance encounters: Insights from lived experiences. Sport Management Review. 2013; 16: 349–363.
Shilbury DA, O’Boyle IA, Ferkins Lb. Towards a research agenda in collaborative sport governance. Sport Management Review. 2016; 367: 1–13.
Srdarnya KhU. Indicators and religious legitimacy of the people's government in Nahj al-Balagha, Pajohesh Namh Nahj al-Balagha. 1392; 1(1): 17-41. [Persian]
Srdarnya KhU, Shakeri H. Good governance explanation in Nahj field-oriented approach method, Pzhvhsh‌Namh Nahj al-Balagha. Journal of Legal Studies, University of Shiraz. 1392; 4: 3-21. [Persian]