نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

3 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و بهره وری وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه ی آماری پژوهش، تمامی850 نفر مدیران عالی، میانی و پایه وکارشناسان مسئول، کارشناسان و کمک کارشناسان شاغل در وزارت ورزش و جوانان (بخش ستادی) بودند که بر اساس جدول مورگان 265 نفربه طور تصادفی-طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه های سرمایه اجتماعی و بهره وری استفاده شد. روایی هر دو پرسشنامه به تایید 15 نفر از متخصصین رسید و پایایی آنها در یک آزمون مقدمانی با 30 آزمودنی با آلفای کرونباخ 82/0 (پرسشنامه سرمایه اجتماعی) و 87/0(پرسشنامه بهره وری) محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف- اسمیرنوف، تی تک نمونه ای، تحلیل عاملی تاییدی، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل مسیر و برای تعیین ارتباط علی بین متغیرها از روش مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای spss وAMOS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی بر بهره وری مدیران وزارت ورزش و جوانان اثر میگذارد. همچنین، در ارتباط بین سرمایه اجتماعی با بهره وری، به ترتیب بعد کمک، ارزیابی، وضوح، انگیزه، اعتبار، محیط و توانایی بیشترین تأثیر را دارند.

کلیدواژه‌ها

 1. Ambrose, L. M. Contemporary Justice Research: A new look at a familiar question. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2002, 89(1), 803-812.
 2. Asghari Z. Communication model of job self-efficacy, organizational intelligence and social capital of the Ministry of Sports and Youth. Ph.D. Department of Sport Management, Faculty of Humanities, Payame Noor University, (2014). (persian)
 3. Aspin, Liam.  Social Capital and Productivity, Teaching and Learning Research Program, 2004 page 1-34.
 4. Darcy, S., Maxwell, H., Edwards, M., Onyx, J., & Sherker. More than a sport and volunteer organization: Investigating social capital development in a sporting organization. Sport Management Review, Available online 28 February 2014 (In Press).
 5. Ellinger A, Musgrove C, Bachrach, D, Elmadag A, & WangY. L. Influences of organizational investments in social capital on service employee Commitment and performance. Journal of Business Research.2012.
 6.  Glalbraith, C.S. Rodriguez, C.L. Stiles, C.H. Social capital as a club good. Journal of enterprising communities. 2007, 1(1) 38-53.
 7. Jackson, M. O., Rodriguez-Barraquer, T., & Tan, X. Social capital and social quilts: Network patterns of favor exchange. The American Economic Review, 2011, 102(5), 1857-1897.
 8. Khezerpour  K, Mazyari  M, Sabonchi R. The relationship between capital and productivity of employees of sports and youth departments of West Azarbaijan, Human Resource Management Journal. 2014 2(1) 69-79. (persian)
 9. Klein, C .Social capital or social cohesion: what matters for subjective well- being (SWB), Journal of CEPS,2011, (36), 2-3.
 10. Lewis, D., Brazil, K., Kruger, P., Lohfeld, L., & Tjam, E. Extrinsic and intrinsic determinants of quality of work life. Leadership in Health Services,2001, 14(2), 9 – 15.
 11. Nodjo, C., Duvor, F., & Afriyie, M, An Assesment of the Effects of Internal Communication Practices on Employee Productivity: A Survey of the Views of Employess of Akuafo Adamfo Marketing Company. 2015.
 12. Requena, F. Social capital, satisfaction and quality of life in the work place. Social Indicators Research,2003, 61(3), 331-360.
 13. Saatachi M. Productivity Psychology. Tehran, Publishing by nashre virayesh . 2011(persian).
 14. Sabatini, F.Does social capital improve labor productivity in  Small and Medium Enterprises? International Journal of Management and Decision Making. 2008 9(5), 454-480.
 15. Salaran, M.  Research productivity and social capital in Australian higher education. Higher Education Quarterly,2010, 64(2), 133-148.
 16. Sharma, M. S, Employee Engagement to Enhance Productivity in Current. International Journal of Commerce, Business and Management, 2014, 3(4), 595-604.
 17. Taheri S. Productivity and Analysis in Organizations (Total Productivity Management). Tehran, Hastan Publication, First Printing. 2011 Page 6 (persian)
 18. Zhang, Q., & Fung, H. G. China's social capital and financial performance of private enterprises. Journal of Small Business and Enterprise Development,2006, 13(2), 198-207.