نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

هدف پژوهش حاضر، هنجاریابی پرسشنامة غرور ملی با تاکید بر ورزش بود است. جامعة آماری، تمامی اساتید و دانشجویان مقطع دکتری رشته­های تربیت بدنی و سایر رشته­ها در دانشگاه­های دولتی گیلان، کرمان، اصفهان، شهرکرد، مشهد، سمنان و کرمانشاه بودند. از روش نمونه­گیری خوشه­ای بر مبنای توزیع جغرافیایی استفاده شد که در نهایت 325 نفر به پرسشنامه­ها پاسخ دادند. از پرسشنامة محقق ساخته با مطالعۀ مبانی نظری، مصاحبه نیمه هدایت شده با اساتید مدیریت ورزشی و علوم اجتماعی در یک فرایند اکتشافی  تنظیم و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، 71 گویه در قالب هفت عامل غرور فرهنگی و ادبی(12گویه)، غرور ناشی از تمدن(8گویه)، غرورنظامی(14گویه)، غرورسیاسی(10گویه)، غرورعلمی(8 ویه)،غروراقصادی(5گویه)، غرور ورزشی(14گویه) طبقه­ بندی شدند. ثبات درونی در مطالعه مقدماتی با استفاده از نظرخواهی از 50 نفر از نمونه­ها انجام و سپس آلفای کرونباخ 0/79=α برای پرسشنامه بدست آمد که پایایی پرسشنامه را تایید کرد. برای روایی سازه نیز از تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که پرسشنامة حاضر ابزار مناسبی برای سنجش غرور ملی با تاکید بر جایگاه ورزش می­باشد. همچنین، مدل نهایی پژوهش نشان داد که غرور نظامی و علمی از دیدگاه پاسخگویان دارای اولویت اول و دوم، غرور ورزشی دارای اولویت پنجم و غرور اقتصادی دارای اولویت آخر بود. پیشنهاد می­شود، پژوهشگران در پژوهش­های آینده به استفاده از این پرسشنامه در نمونه­های مختلف و بزرگتر بپردازند.

کلیدواژه‌ها

اتحادی، الهام، پاکدامن، شهلا، صـــالح صدق­پور، بهرام (1392). «بررسی ویژگی­های روان­سنجی و هنجاریابی پرسشنامه فرایند هویت من»، نشریه علوم رفتاری، شماره 23، 42-27.
احمدی، سیروس (1386). «بررسی آثار نتایج تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2006 بر هویت ملی شهروندان (مطالعه موردی شهر یاسوج)»، فصلنامه المپیک، 15 (1): 95-86.
غفوری، فرزاد، قاسمی، حمید، خلیلی، علی­اصغر (1390). «اندازه­گیری ملی­گرایی به­عنوان انگیزة هوادارن تیم ملی فوتبال ایران»، ششمین­همایش ملی دانشجویان تربیت­بدنی و علوم ورزشی ایران، 24- 25، تهران.
کلاین پل (2002). راهنمای آسان تحلیل عاملی، مترجمان، سیدجلال صدرالسادات و اصغر مینایی، 1381، تهران، سمت، 89-88.
مظاهری، محمدعلی، میناکاری، محمود، صادقی، منصوره­سادات (1387). «مقایسة غرور ملی در ایرانیان مقیم کانادا، متقاضی مهاجرت به کانادا و ساکن تهران». مجله روانشناسی،12(2): 49-23.
ملکوتیان، مصطفی (1388). «ورزش و سیاست». فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 39(2): 301-316.
هاشمیان­فر، علی، جلالی، مینا، هاشمی، ضیاء (1390). «تأملی بر چیستی غرور ملی و برخی عوامل مؤثر بر مطالعه موردی شهر اصفهان»، دانشنامه علوم اجتماعی، 3 (1):49-23.
Chung K. Choe H. (2008). “South Korean national pride: determinants, changes, and suggestions”, Asian perspective, 32(1): 99-127.
DeBosscherV.,DeKnopP.,vanBottenburgM.,ShibliS.,&Bingham(2009). “Explaining international sporting success: An international comparison of elite sport systems and policies in six countries”. Sport Management Review, 12 (3): 113–136.
Doupona  M., Coakley J. (2010). “Complicating the Relationship between Sport and National Identity: The Case of Post-Socialist Slovenia”, Sociology of Sport Journal (27) 4: 371 – 389.
Evans M D., Kelley J. (2003). “National Pride in the Developed World”. International Journal of Public Opinion Research, 14 (3): 235-246.
Evans M., Kelly J. (2002). “National pride in the developed world: Survey data from 24 Nations”. International Journal of Public Opinion Research, 14(3): 303–338.
Hallmann, K., Breuer,C., Ku¨ hnreich, B. (2013). “Happiness, pride and elite sporting success: What population segments gain most from national athletic achievements?”, Sport Management Review, 16(2): 226–235.
Evans M., Kelly J. (2002). “National pride in the developed world: Survey data from 24 Nations”. International Journal of Public Opinion Research, 14(3): 303–338.
Hallmann, K., Breuer,C., Ku¨ hnreich, B. (2013). Happiness, pride and elite sporting success: What population segments gain most from national athletic achievements? Sport Management Review, 16(2): 226–235.
Kavetsos G., Szymanski (2010). National well-being and international sports events. Journal of Economic Psychology, 31(2): 158–171.
Kline, R. B. (2010). Principles and practice of structural equation modeling. New York: Guilford Press, p 33-39
Mower J.  (2012). London 2012: Olympic success is key to national pride. BBC News World, 1. January, Available at: http://www.bbc.co.uk/news/world-16245075.
Pawlowski T., Downward P., Rasciute S. (2013). Does national pride from international sporting success contribute towel being? An international investigation. Sport Management Review, 17(3): 227–238.
Schatz, Robert T. & Ervin Staub. (1999). "On the varieties of national attachment: Blind versus constructive patriotism, Political psychology, 20, (1): 243-252.
Smith T W., Kim S. (2006). National Pride in Comparative Perspective, International Journal of Public Opinion Research, 18 (2): 127-136.
Smith, T W., Jarkko, L. (1998). National Pride: A Cross-National Analysis. Cross-national Report No. 19. Chicago: NORC.
Smith, A., Westerbee, H. (2007). Sport as a Vehicle for Deploying Corporate Social Responsibility.JCC 25 spring: 129-136.
Topič MD., Coakley J. (2010).Complicating the relationship between sport and national identity: The case of post-socialist Slovenia. Sociology of Sport Journal, 27(4): 371–389.

Viroli, Maurizio. (1995). For love of country: An essay on patriotism and nationalism, Oxford university press.