ارزیابی عملکرد معلمین تربیت بدنی با بازخورد 360 درجه: مطالعه موردی معلمین شهرستان پارسیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 هیات علمی دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد معلمین تربیت بدنی با بازخورد 360 درجه بود. جامعه آماری پژوهش مدیران، معلمین تربیت بدنی، معلمین سایر دروس و دانش آموزان همه مدارس(10 دبیرستان) مقطع متوسطه دختران شهرستان پارسیان به تعداد 1022 نفر( 950 دانش آموز، 10 معلم تربیت بدنی، 10 مدیر و 50 معلم سایر دروس) بود که هر 10 مدرسه به طور کل شمار برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. در بخش معلمین تربیت بدنی، مدیران مدارس و معلمین سایر دروس به طور کل شمار و در بخش دانش­آموزان بر اساس جدول مورگان و به طور تصادفی – خوشه­ای  274 دانش آموز برای نمونه تحقیق انتخاب شدند(344=n). برای دست­یابی به اهداف تحقیق از چهار پرسشنامه 33 سئوالی محقق ساخته بررسی ارزیابی عملکرد معلمین تربیت بدنی توسط مدیران، معلمان سایر دروس، دانش آموزان و خود ارزیابی معلمین تربیت بدنی استفاده شد. روایی هر چهار پرسشنامه به تایید 15 تن از متخصصین رسید و پایایی آنها در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ0/82، 0/86، 0/79و 0/89 محاسبه شد. برای تحلیل داده­ها از روش­های آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف اسمیرنف، تی تک گروهی، تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه با کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته­ها نشان داد عملکرد کلی معلمین تربیت بدنی در سطح متوسط قرار دارد. همچنین بین دیدگاه معلمین تربیت بدنی با مدیران مدارس، معلمین سایر دروس و دانش آموزان تفاوت آماری معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


فردی آذر، علیرضا (1380). "بررسی تطبیقی مدل AHP با مدل Topsis در اندازه‌گیری مهارت‌های فنی، انسانی، ادراکی مدیران". پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، 36
محمود زاده، مجتبی (1388). "اسلایدهای کارگاه آموزشی ارزیابی با رویکرد توانمندسازی". www.meo.org.ir.
جونز جان و‌ای وبرلی ویلیام (2000). بازخور 360 درجه راهبردها، رهیافت‌ها و شیوه‌هایی برای مدیران، سید اسماعیل اصغرپور و غلامرضا طالقانی، تهران، انتشارات ساپکو، (1379) چاپ اول، 97-96
مرکز آموزش ایران‌خودرو (1385). ارزیابی 360 درجه از تئوری تا عمل (تجربه‌ای موفق دررسیدن به کلاس جهانی)، انتشارات فراز دانش سبز، 88-82
فرج پهلو، عبدالحسین،  نوشین فرد، عبدالحسین، حسن زاده، مریم (1391). «ارزیابی عملکرد کتابداران به روش 360 درجه: مطالعۀ موردی کتابخانه‌های عمومی استان گیلان»، فصل‌نامه علمی پژوهشی نهاد کتابخانه عمومی کشور، دوره 18 –شماره 4، 442-421
عثمانی، محمد، طالب پور، مهدی،  طاهری، حمیدرضا (1390). ارزیابی عملکرد مربیان تیم­های ملی فوتبال مردان ایران با استفاده از روش بازخورد 360 ، پایان‌نامه
عشوری، میثم (1391). ارزیابی عملکرد مربیان تیم‌های ملی فوتبال مردان ایران با استفاده از بازخورد 360 درجه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران.
دهقان قهفرخی، امین (1389). ارزیابی عملکرد مربیان تیم­های ملی والیبال با استفاده از روش بازخورد 360 درجه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی.
عشقی، محمد عماد (1390). ارزیابی عملکرد اداره‌های تربیت‌بدنی خراسان بزرگ به روش بازخورد 360 درجه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد.
بیطرفپورکرمانی، محمدحسن (1392). (بازخور)360 درجه وتاثیر آن بر بهبود عملکرد مدیریت و سازمان، پایگاه اندیشه سرای تعاون، http://www.taavon.ir/
Bradley, S. (2001). “Performance appraisal of sports coaches: a New Zealand analysis”. New Zealand Journal of Industrial Relations, 26(2): 235-242.
Haselwood, D., Joyner, A., Burke, K. L., Geyerman, C., Czech, D., Munkasy, B., & Zwald, A. (2005). “Female Athletes' Perceptions of Headh Coaches' Communication Competence”. Journal of Sport Behavior, 28(3): 216.
Hyuk Kim, Jin(2011). “Peer Performance Evaluation: Information Aggregation Approach”. Journal Of
Kapoor, S. K., & Rao, P. C. K. (2011). “A new plume to PMS: Significance of 360 degree appraisal in determining the leadership qualities of managers: A case study of Steel industry in Haryana and AP”. Simulation, 60(68): 8.
Kapoor, Sunil K & P.C.K. Rao, Prof(2011). “A New Plume To Pms: Significance Of 360 Degree Appraisal In Determining The Leadership Qualities Of Managers: A Case Study Of Steel Industry In Haryana And Ap”. International Journal Of Contemporary Practices, 1(4): 28-37.
Kavussanu, M., Boardley, I. D., Jutkiewicz, N., Vincent, S., & Ring, C. (2008). “Coaching efficacy and coaching effectiveness: Examining their predictors and comparing coaches' and athletes' reports”. The Sport Psychologist, 22(4): 383-404.
Kavussanu, M., Boardley, I. D., Jutkiewicz, N., Vincent, S., & Ring, C. (2008). “Coaching efficacy and coaching effectiveness: Examining their predictors and comparing coaches' and athletes' reports”. The Sport Psychologist, 22(4): 383-404.
Manish Khanna and Rajneesh Kumar Sharma, (2014),”Employees Performance Appraisal and its techniques: A Review”, Asian J. of Adv. Basic Sci. 2(2):322-349.
McCarthy, A. M., & Garavan, T. N. (2001). “360° feedback process: performance, improvement and employee career development”. Journal of European Industrial Training, 25(1): 5-32.
Myers, N. D., Feltz, D. L., Maier, K. S., Wolfe, E. W., & Reckase, M. D. (2006). “Athletes' evaluations of their head coach's coaching competency”. Research Quarterly for Exercise and Sport, 77(1): 111-121.
Myers, N. D., Feltz, D. L., Maier, K. S., Wolfe, E. W., & Reckase, M. D. (2006). “Athletes' evaluations of their head coach's coaching competency”. Research Quarterly for Exercise and Sport, 77(1): 111-121.
Normansell, David(2011). Situational Assessment Of Leadership – Student Assessment (Salsa©): An      Evaluation Of The Convergent Validity With Multi-Source Feedback In Division I Intercollegiate Athletics. Masters Theses & Specialist Projects. Paper 1050. Western Kentucky University: 201-205
Sapna Ghutke, Nisarg Nirmiti, Pimple Saudagar(2014). “Case analysis of 360 degree feedback, International Journal of Advance Research in Education”, Technology & Management, 2(3): 202-206.
Tarus Benjamin Kipchumba( 2014). “Effectiveness of the 360-degrees appraisal tool in human resource practice in Kenya”, Herald Journal of Marketing and Business Management, Vol. 3 (1): pp. 010 – 021.
Tessie H.H. Herbst & Pieter D.P. Conradie(2011). “Leadership Efectveness In Higher Educaton Managerial Self-Perceptons Versus Perceptons Of Others”. Sa Journal Of Industrial Psychology ; Vol 37, No 1: 14