داوران

نام داور سمت / سازمان
نجف آقایی مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
مجید جلالی فراهانی دانشیار دانشگاه تهران
حیدر حسینی رئیس دانشگاه پیام نور مرکز مهریز
محمدرسول خدادادی دانشگاه تبریز
اسفندیار خسروی زاده دانشگاه اراک، دانشکده علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی و دروس تربیت بدنی عمومی، کد پستی 8349-38156.
حمزه دانشمندی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
امین دهقان قهفرخی استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
میثم رحیمی زاده استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهید رجایی
مرتضی رضایی صوفی دانشگاه پیام نور
محبوبه روزبهانی دانشگاه پیام نور
عبدالحمید زیتونلی هیات علمی دانشگاه پیام نور
شیرین زردشتیان استادیار، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه رازی
شیرین زردشتیان هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
محمد سیاوشی هیات علمی
حسین عیدی دانشگاه رازی
ابراهیم علی دوست قهفرخی هیات علمی دانشگاه تهران
فاتح فرازیانی استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
ابوالفضل فراهانی استاد دانشگاه پیام نور
اکبر فریدفتحی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران
حمید قاسمی دانشگاه پیام نور مرکز شهریار
لقمان کشاورز استاد دانشگاه پیام نور
معصومه کلاته سیفری دانشگاه مازندران
مهدی گودرزی عضو علمی دانشگاه پیام نور
مهرداد محرم زاده استاددانشگاه محقق اردبیلی
نصراله محمدی عضو علمی
مهدی محمودی دانشگاه پیام نور
داریوش معرفت عضو هیات علمی دانشگاه مراغه
مهرعلی همتی نژاد دانشگاه گیلان
حبیب هنری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی