رابطه سلامت روانی و دلبستگی شغلی در معلمان تربیت بدنی شهر یاسوج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطة سلامت روانی با دلبستگی شغلی در معلمان تربیت‌بدنی شهر یاسوج است. جامعة آماری پژوهش کلیة معلمان تربیت‌بدنی شهر یاسوج (صدوپنج­نفر) بود که همة آنان به‌طور کل­شمار برای نمونة تحقیق انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق از دو پرسشنامه سلامت روان دراگوستیس و همکاران (1984) و پرسشنامه دلبستگی شغلی ادوارز و کلیپارتیک (1984) استفاده کرده‌ایم. روایی هردو پرسشنامه به تأیید پانزده تن از متخصصان رسید و پایایی آن‌ها در مطالعة مقدماتی با سی آزمودنی و با آلفای کرونباخ به ترتیب 95/0 و 78/0 محاسبه شد. به‌منظور تحلیل داده‌ها از روش­های آماری توصیفی و استنباطی ازجمله کلموگروف ـ اسمیرنف، t یک گروهی، ضریب همبستگی پیرسون و فریدمن با کمک نرم­افزار SPSS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب افکار پارانوئیدی، اضطراب، افسردگی، شکایت‌های جسمانی، حساسیت در روابط بین فردی، وسواس ـ اجبار، پرخاشگری و روان‌پریشی مهم­ترین ابعاد سلامت روانی معلمان تربیت‌بدنی شهر یاسوج بودند و بین اولویت این عوامل تفاوت معناداری وجود دارد. میزان سلامت روانی در بین معلمان تربیت‌بدنی شهر یاسوج در حد مطلوب بود. همچنین دلبستگی شغلی در بین معلمان تربیت‌بدنی شهر یاسوج در حد مطلوب قرار داشت. در پایان بین سلامت روانی و ابعاد آن با دلبستگی شغلی معلمان تربیت‌بدنی شهر یاسوج رابطه منفی و غیر معنی‌داری مشاهده شد (05/0 ≤ p).

کلیدواژه‌ها


امامی فرشاد، طالب­پور مهدی (1386). «بررسی ارتباط تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران تربیت­بدنی مرد آموزشگاه­های نواحی هفت­گانة مشهد». پژوهش در علوم ورزشی، 12: 32-15.

بیانی علی­اصغر، محمد کوچکی عاشور، ­محمد کوچکی قربان (1386). «تعیین وضعیت سلامت روانی معلمان استان گلستان با استفاده از چک­لیست نشانگان روانی»، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 9(2): 39- 44.

جمشیدنژاد علی­رضا (1383). بررسی رابطة استرس شغلی و سلامت روانی با میانجی­گری متغیرهای تعارض نقش، ابهام نقش و گرانباری نقش در مدیران مدارس متوسطة استان خوزستان. طرح پژوهشی شورای تحقیقات آموزش‌وپرورش استان خوزستان، نشر کردگار.

حبیبی مجتبی، بشارت محمدعلی، قراگوزلو فاطمه، ایزانلو بلال، ذوالفقاری محمدرضا (1388). «مقایسه سلامت روانی در دبیران تربیت­بدنی و غیر تربیت­بدنی بر اساس ویژگی­های جمعیت شناختی». رشد و یادگیری حرکتی، 1: 114- 93.

حیدری­نژاد صدیقه، مرادی­پور مهدی (1390). «رابطة دلبستگی شغلی دبیران تربیت­بدنی با جوّ سازمانی مدارس متوسطه شهر اهواز». مدیریت ورزشی، 8: 21- 5.

درانی کمال، غلامعلی لواسانی مسعود (1379). «رابطة رضایت شغلی، عزت‌نفس و سلامت روانی: یک­مطالعة موردی از مربیان مرکز پیش­دبستانی دانشگاه تهران». مجلة روان­شناسی و علوم تربیتی، 30 (1): 98- 76.

دزفولی سیمین­دخت، شفیع­نیا پروانه، شتاب بوشهری ناهید (1388). رابطة سلامت روان و دلبستگی شغلی دبیران متوسطه تربیت­بدنی نواحی چهارگانه شهر اهواز. هفتمین‌هایش بین­المللی تربیت­بدنی و علوم ورزشی تهران.

رابینز استیفن پی (1996). رفتار سازمانی، ترجمه پارساییان علی ـ محمدعلی اعرابی (1384)، جلد اول، چاپ ششم، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 127-129.

رمضانی­نژاد رحیم (1383). «مقایسه عامل نگه­دارنده شغل دبیران تربیت­بدنی با دبــــیران غیر تربیت­بدنی». نشریه حرکت، 20: 71-55.

نوربخش پریوش (1378). ساخت و اعتباریابی ابزار اندازه­گیری عوامل فشارزای شغلی دبیران تربیت­بدنی استان خوزستان و تعیین رابطة بین این عوامل با سلامت روانی آن‌ها. رساله دکتری مدیریت تربیت و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت‌معلم تهران.

Adams, T. B., Moore, M. T., Dye, G., (2007). “The relationship between physical activity and mental health in a national sample of college females”. Women health, 45: 69- 85.

Gonzalez, J. and Grazzo, T. (2006). “Structural relationships between organizational service orientation, contact employee job satisfaction and citizenship behavior”. International Journal of Service Industry Management, 17(1): 23-50.

Knots S. and Tami F. (2005). “Relationship between employees' religiosity and job involvement”. Psychological Report, 93: 79- 86.

Kovess-Masfety et al. (2006). Teacher’s mental health and teaching Levels. Teaching and Teacher Education, In press.

Loh. L.W.C; (1994). Are EsL/Efl teachers under high stress? A study of Secondary level school teachers in Hong Kong. International. JATEFL Conference in Brighton UK.

Morris A. and Bloom. J. (2002). “Contextual factors affecting job satisfaction and organizational commitment in community mental health centers undergoing system changes in the financing of care”. University of California. 4(2), 71-83.

Pisanti, R., Gagliardi, M. P., Razzino, S. and Bertini, M. (2003). “Occupational stress and wellness among Italian secondary school teachers”. Psychology and health, 18(4): 523-536.

Punch. K.F., Tuettemann. E., (1990). “Correlates of psychological distress”. British Educational research Journal. 16(4): 76-92.

Rasku.A., Kinnunen. U., (2003). “Job conditions and wellness among finish upper secondary school teaching”. Psychology and Health, 18(4): 441-456.

taylor, j (2001). “Coaches are people too: an applied model of stress management for sport coaches”. Journal of applied sport psychology, 14: 27-50.

Weinberg, R. S., gold, d. (2003). Foundation of sport and exercise psychology (3rd ed). Champaign, ill, human kinetics