بررسی ویژگی های فردی موثر بر ایجاد و توسعه خلاقیت کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان فارس (ارائه الگوی تحلیل مسیر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

چکیده

امروزه سازمان‌های موفق هستند و می‌توانند در دنیای پررقابت ادامه حیات بدهند که دائم افکار و اندیشه‌های جدید را در سازمان کاربردی سازند. در این مطالعه تلاش شده است که عوامل مؤثر بر خلاقیت کارکنان اداره کل تربیت‌بدنی استان فارس مورد بررسی قرارگرفته و تأثیر آن از طریق خلق مثبت، خودکارآمدی و انگیزش درونی بر فرایند ایجاد و بروز خلاقیت مورد برسی قرار دهیم. داده‌های لازم از طریق پرسشنامه‌ای ترکیبی که توسط یک نمونه 300 نفری تکمیل شده است، جمع‌آوری گردید. افراد نمونه از طریق یک روش چندمرحله‌ای نمونه‌گیری (خوشه‌ای، طبقه‌ای و تصادفی) انتخاب شدند. داده‌ها به کمک روش آماری تحلیل مسیر (به‌وسیله نرم‌افزار لیزرل8.50) و شاخص‌های نیکویی بر ارزش تحلیل شدند. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که سه عامل ویژگی‌های فردی اثر غیرمستقیم و معناداری بر خلاقیت کارکنان دارند؛ و به‌وسیله تأثیر بر خلق مثبت، انگیزش درونی و خودکارآمدی بر خلاقیت اثر می‌گذارند. همچنین تأثیر مستقیم ویژگی‌های فردی بر خلاقیت کارکنان مورد تائید قرار گرفت. نتایج تحلیل مسیر نشان می‌دهد از میان متغیرهای (خلق مثبت، خودکارآمدی، انگیزش درونی و ویژگی‌های فردی) نیز بیشترین اثر مستقیم بر خلاقیت کارکنان مربوط به متغیر انگیزش درونی و برابر با 23/0 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


آقاپور سیدمهدی (1388). انجمن جامعه شناسی ورزش ایران، "آسیب شناسی مدیریت ورزش درایران" ، پایگاه خبری ورزش ایران .

رابینز استیفن، دی سنزو، دیوید ای (1389). مبانی مدیریت، ترجمه اعرابی، سید محمد؛ حمید رفیعی، محمدعلی؛ اسراری ارشاد، بهروز؛ دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ ششم، 240-210.

محمدی ناهید (1384). خلاقیت و نوآوری: تعریف، مفاهیم و مدیریت آن. روزنامه همشهری،‌ پنج‌شنبه 2 تیر ، سال سیزدهم:10

Amo B (2005). “Organizational strategy, individual personality, and innovation behavior”. Journal of Enterprising Culture; 13(1):7-20.

Chen k, yien j. (2011). “the perceived leader support behavior for subordinate creativity: the moderate effect of trust”. Journal of social science; 7 (2): 257-264.

Darini, M., Pazhouhesh, H. & Moshiri, F. (2011). “Relationship of creativity, conscientiousness, time motivational and attitudinal aspects with time management”. Procardia- Social and Behavioral Sciences. Vol.25. Pp: 201–213

Diliello T. (2006). “Maximizing organizational leadership capacity for the future: toward a model of self-leadership, innovation and creativity” .Journal of managerial psychology; 21(4): 319 – 337.

Erickson d.( 2010). The climate for nursing creativity and risk-taking: a magnet environment versus non-magnet environment, doctor dissertation, Carpel University, united states. 310.

Gang Y, cheung S, wang M (2010). “Unfolding the proactive process for creativity: integration of the employee proactivity, information exchange, and psychological safety perspectives”. Journal of management; 7(9): 698-709.

George J M, Zhou J. (2007). “Dual tuning in a supportive context: Joint contributions of positive mood, negative mood, and supervisory behaviors to employee creativity”, Academy of Management Journal; 50: 605-622.

Gholipour A, pirannejad A. (2011). “Designing motivational system to produce creativity and entrepreneurship in petrochemical company”. International journal of business and management; 6(5): 137-145.

Grant A, ashford S ( 2008). “The dynamics of proactivity at work”. Research in organizational behavior journal; 28:3-34.

Gupta V, Bhawe NM.( 2007). “The influence of proactive personality and stereotype on women's entrepreneurial intentions”. Journal of Leadership and Organizational Studies; 13(3):73-85.

Heinrichs D. (2009). Strategies for an innovation culture in the Saskatchewan public service commission. Doctor dissertation, royal roads university, Canada.

Isaksen, laver K. (2010). “convergent validity of the situational outlook questionnaire: discrimination lands of perceived support for creativity”. Nort American journal of psychology; 3(1): 31-40.

Kalyar M.Creativity (2011). “self-leadership and individual innovation”. The journal of commerce; 3(8):20-28.

Lapenience D, brunchiene I (2010).”Teacher's creativity in the domain of professional activity, analysis of individual factors”. Economic and management journal; 15(1): 642-649.

Luenburg F. (2011). “Self-efficacy in the workplace: implication for motivation and performance”. International journal of management, business, and administration;14(1):1-7.

Marcl T neal A. (2010). “Creativity as mood regulation. Emotions and organizational”, dynamism research on emotion in organizations; 6: 279- 307.

Mcbride C, zuroff,D .( 2010). “Autonomous and controlled motivation and interpersonal therapy for depression: moderating role of recurrent depression”. British journal of clinical psychology; 49: 529-545.

Morris W. (2005). “Asurvay of organizational creativity”. European journal of innovation management;5(2) : 223-252. From http://www.emeraldinsight.com

Nettle D.( 2009). “An evolutionary model of law mood states”. Journal of theoretical biology; 8(4): 301-309.

Parkers S, Williams H. (2006). “Modeling the antecedents of proactive behavior at work”. Journal of applied psychology; 91(3): 636-652.

Rice G. (2006). “Individual values, Organizational Context, and self-perceptions of employee creativity: Evidence from Egyptian organizations”, Journal of Business Research; 59(2):233-241.

Shipman A. (2011). Leading for creativity: competing leader influence tactics on creative engagement. Doctor dissertation, graduate college, Oklahoma. 109.

Wang A,cheng B. (2009). “When does benevolent leadership lead to creativity? The moderating role of creative role identity & job autonomy”.Journal of organizational behavior; 4(1): 110-126.

Wang d, su h (2010). “Influence of work support on employee creativity: an empirical examination in the People's Republic of china”. African journal of business management; 4(8):1548-1558.