تحلیل ارتباط فراموشی سازمانی و چابکی سازمانی با عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: وزارت ورزش و جوانان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین فراموشی سازمانی و چابکی سازمانی با عملکرد سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری کلیة کارکنان وزارت ورزش و جوانان و نمونه 170 نفر بودند. در این پژوهش از سه پرسشنامۀ فراموشی سازمانی جلالی و همکاران (1389)، پرسشنامه چابکی سازمانی اسپایتزر (2000) و پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت (2003) استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها با استفاده از نظر 10 نفر از خبرگان مدیریت ورزشی تایید و پایایی ازطریق آلفای کرونباخ به ترتیب برابر 85/0 و 93/0 و 95/0 گزارش شد. از آمار توصیفی و استنباطی (کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین فراموشی سازمانی و چابکی سازمانی با عملکرد سازمانی ارتباط معناداری وجود داشت. همچنین، نتایج رگرسیون نشان داد که فراموشی سازمانی و ابعاد آن66درصد و چابکی سازمانی و ابعاد آن 45درصد از عملکرد سازمانی را پیش بینی کردند. همچنین از بین مولفه‌های فراموشی‌سازمانی عامل فراموشی‌سازمانی هدفمند و از بین مولفه‌های چابکی‌سازمانی عامل مدیریت‌عملکرد مهم‌ترین پیش‌بینی‌کننده عملکرد سازمانی بودند. نتیجه گیری می شود که مدیران وزارت ورزش وجوانان توجه خاصی به عامل فراموشی‌سازمانی و چابکی‌سازمانی وارائه شیوه‌های خلاق برای اصلاح ساختار و عملکرد سازمان درجهت نیل به اهداف سازمان داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


حاجی عزیزی نادیا، دخت‌عصمتی محدثه، مرادی شیما (1387). «فراموشی سازمانی: رویکردی نوین در مدیریت دانش». فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران؛ 25(2):330-317.

ربیعی مسعود، مشبکی اصغر (1388). «فراموشی سازمانی هدفمند (استراتژیک): اکسیر رقابت‌پذیری در سازمان». فصلنامه علوم انسانی، 13 (8): 218-194.

جعفرنژاد، احمد، شهایی، بهنام (1386). چابکی سازمانی و تولید چابک. تهران، مهربان نشر: 92-86.

باقر زاده، محمد رضا، بالویی جامخانه، عزت‌الله، معافی مدنی، رضا (1388). «بررسی وضعیت قابلیت‌های چابکی در سازمان‌های دولتی (مطالعه موردی اداره کل پست مازندران)». فصلنامه مدیریت، 7 (18): 57-42.

رمضانیان، محمدرحیم، ملائی، مینا، آبسالان، شکوفه (1392). «بررسی چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان‌ها». مطالعات مدیریت ورزشی: 5 (20): 204-185.

زنجیرچی سیدمحمود، الفت لعیا (1391). «نقش فناوری در دستیابی به چابکی در شرکت­های الکترونیک ایران». فصلنامه سیاست علم و فناوری، 3(1): 40-24.

صادقیان، رحمت اله، یعقوبی، نورمحمد، اعزازی، محمد اسماعیل (1391). «بررسی رابطه فراموشی هدفمند با چابکی سازمانی». پژوهش‌های مدیریت عمومی، 5(17): 120- 103.

صفاری، مرجان، حمیدی، مهرزاد، جلالی فراهانی، مجید (1388). «مقایسه ابعاد سازمان یادگیرنده در سازمان تربیت‌بدنی، کمیته ملی المپیک و تربیت‌بدنی آموزش و پرورش». پژوهش در علوم ورزشی، 22: 129-117.

کرمی، مهتاب (1386). «کاربرد ابزارهای تحلیلگر داده کاوی و متن کاوی در چابکی سازمان‌های مراقبت بهداشتی و درمان». فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سلامت. 10 (3): 21-15.

کلانی، امین، ترخانی، عزت‌الله، محمدی شمس‌آبادی، امیرمسعود، طیبی، سجاد (1392). «رابطه قابلیت­های یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران». مجله مدیریت منابع انسانی در ورزش؛ 1(1): 87-75.

محمودوند، محمود (1390). بررسی ربطه بین فراموشی سازمانی با تغییرات سازمانی در دانشگاه سیستان و بلوچستان، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان: 64-56

مشبکی، اصغر، بستام، هادی، ده‌یادگاری، سعید (1391). «ارتقای عملکرد سازمانی از طریق فراموشی سازمانی هدفمند». فصلنامه مدیریت سلامت: 15، 54-45.

مشبکی، اصغر، عندلیب اردکانی، نادر، عندلیب اردکانی داود (1390). «بررسی سبک‌های رهبری بر فراموشی سازمانی هدفمند: رویکردی نوین در مدیریت دانش». فصلنامه مدیریت سلامت، 14: 93-84.

مشبکی، اصغر، بستام، هادی، ده‌یادگاری، سعید (1391). «ارتقای عملکرد سازمانی از طریق فراموشی سازمانی هدفمند». فصلنامه مدیریت سلامت، 15، 54-45.

Sharifi, H. Zhang Z. (2001). Agile manufacturing in practice: Applica on of a methodology, International Journal of Operations & Production Management, 21, (6):772-794.

Lin C T., Chiu H., Tsen Y. (2006). Agility evaluation using fuzzy logic. Int.J.Production Economics: 101:353-368.

Algama, K. (2011). “Creating a culture for organization learning and agility, www.Google.com/url?sa=t&rct=j&q=Algama,+k.

Jiang Y., Fu q. (2010). Management of organizational forgetting in constrictions of organizational absorptive capacity, E-product E-service and E-Entertainment: 1-6.

Holan P., Loren F., Philips. (2004). Organizational forgetting as strategy, sage publications, 2(4):423-433.

Spitzer D. (2007). Transforming Performance Measurement Rethinking the Way We Measure and Drive Organizational Success. American Management Association-Web site: www.amacombooks.org.:18-24