بررسی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر ایجاد نارسایی در سیستم نظارت مالی هیئت‌های ورزشی استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات مقالات

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی (گرایش مدیریت مالی)

چکیده

در این پژوهش، با توجه به اهمیت روزافزون افزایش انضباط مالی در دستگاه‌های مالی دستگاه‌های دولتی به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود نظارت مالی در هیئت‌های ورزشی استان تهران هستیم و به همین منظور تأثیر متغیرهای آثار اجتماعی، همگامی بودجه حسابداری و قوانین، هماهنگی دستگاه‌های هم‌ارز، توسعه و مشارکت کارکنان، تکریم ارباب‌رجوع، یادگیری کارکنان، خلاقیت و نوآوری، سبک رهبری و مدیریت فرایند در قالب دو فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. این تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی است. از بین 472 نفر از کارکنان هیئت‌های ورزشی استان تهران تعداد 212 نفر از کارکنان هیئت‌های ورزشی شهر تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی به‌عنوان گروه نمونه انتخاب و پرسشنامه تحقیق محقق ساخته که دارای 49 گویه است مابین آن‌ها توزیع گردید. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که به‌استثناء یادگیری کارکنان و خلاقیت و نوآوری، بین بقیه متغیرهای پژوهش با بهبود نظارت مالی در هیئت‌های ورزشی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از پژوهش حکایت از تأثیر مثبت و معنادار متغیرهای آثار اجتماعی، همگامی بودجه حسابداری و قوانین، هماهنگی دستگاه‌های هم‌ارز، توسعه و مشارکت کارکنان، تکریم ارباب‌رجوع، سبک رهبری و مدیریت فرایند بر عملکرد سیستم نظارت مالی هیئت‌های ورزشی دارد

کلیدواژه‌ها


اعرابی سیدمحمد (1380). «مطالعه نظام پاسخگویی دولت در ایران: نگرش تطبیقی». ‌دانش مدیریت، سال چهارم، شماره 55: 33-29
باران دوست رامبد (1380). «شناخت سازمان فرایند گرا»، تدبیر، شماره 13: 32
باقری آیت (1387). لزوم تغییر ساختار اداری به منظور کاهش مبارزه با فساد اداری، سازمان بازرسی کشور: 3
رابینز استیفن (1385). رفتار سازمانی- جلد سوم. انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی. چاپ هشتم:91-90
حسینی عراقی حسین (1380). حسابداری دولتی. انتشارات دانکده امور اقتصادی: 18
رابینز استیفن (1384). تئوری سازمان. ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، انتشارات صفار: 138-133
رضائیان علی (1385). مبانی سازمان و مدیریت. انتشارات سمت. چاپ هشتم: 73
زراعت‌پیشه علی محمد (1380). «مدیریت بر مبنای پیشنهاد»، تدبیر، شماره 120: 50-54
سهرابی ابوالفضل، نذرمحمدی شهرجردی محمد، جندقی غلامرضا، اخوان سید حسن (1388). «آسیب شناسی اجرای طرح تکریم ارباب‌رجوع در سازمان های دولتی- مطالعه موردی سازمان های دولتی شهر قم». دوماهنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد، سال هجدهم شماره 1-47: 21
علی مدد مصطفی، ملک آرایی نظام الدین (1375). اصول حسابداری، انتشارات سازمان حسابرسی: 55-54
فرنچ وندال، اچ بل سیسیل (1379). مدیریت تحول در سازمان (ترجمۀ سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد). تهران: انتشارات صفار- اشراقی. چاپ پنجم: 296
قربانی زاده وجه اله (1387). یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده (با نگرشی بر مدیریت دانش). تهران: نشر بازتاب: 65-59
ناصریان سید مرتضی، فرشید نژاد محمد رضا (1380). اجرای نظام پیشنهادها در ادارات دولتی. تدبیر شماره 119 دی 1380: 60-63
نکوئیانپ نوذر (1380). رهبری، تدبیر، شماره 120:76-78.
نوری تاجرپ مریم (1380). مسئولیتهای اخلاقی و اجتماعی در مدیریت. تدبیر شماره 115: 11
وینر  فیلیپپ (2003)، «چگونگی بررسی مالی در سازمان های دولتی» (ترجمه: سعید بهشتی)، (چاپ دوم)، مشهد: نشر آستان قدس رضوی: 92
Aronson, Richard, (1985), public finace, mcgraw-hill company. 12/1985: 612.
B.R. Gaspersz, Jeff. (2007). Compete with Creativity. NRG Working Paper no. 07-05. ISSN 1872-3934. NRG. Www.ssrn.com: 77-81.
J. Morrison Paul, Catherine& S. Siegel, Donald. (2006). Corporate Social Responsibility and Economic Performance. Number 0605. March 2006. University of California: 154-159.
Mackey, Alison& B. Mackey, Tyson& B. Barney (2001). Corporate social-responsibility and firm performance: investor - preferences and corporate strategies: 108