بررسی سوابق تحصیلی، سیاسی و ورزشی مدیران ارشد ورزش ایران و کشورهای منتخب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی سوابق تحصیلی، سیاسی و ورزشی مدیران ارشد ورزش ایران و کشورهای منتخب بود. با توجه به هدف اصلی پژوهش، روش انجام پژوهش از نوع کیفی بود. برای اجرای پژوهش، ابتدا از طریق رجوع به اطلاعات موجود در پایگاه­­های اینترنتی، کتب، مجلات و نشریات مختلف، مبانی نظری و پیشینه موضوع بررسی شد. سپس در مرحله بعد، سوابق به دست آمده از مدیران ارشد ورزش کشور با همتایان آنها در کشورهای منتخب مقایسه شد و در نهایت نیز، تجزیه و تحلیل بر روی یافته­ها انجام گردید. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران ارشد ورزش ایران و کشورهای مبنا را شامل می­شد که بنا بر اهداف تحقیق، مدیران ارشد شامل رؤسای سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون­ فدراسیون فوتبال بود. برای انتخاب کشورهای مبنا نیز سعی شد تا کشورهایی از قاره­های مختلف جهان (آلمان، ژاپن، برزیل، استرالیا و آفریقای جنوبی) و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب شود.
نتایج تحقیق نشان داد، تمامی رؤسای ورزشی و وزیران کشورهای منتخب (بدون استثناء) دارای سابقه سیاسی بوده و تنها 2 نفر از این افراد سابقه ورزشی داشته­­اند. برخلاف مدیران کمیته المپیک ایران که بیشتر از بین افراد سیاسی (63 درصد) انتخاب شده­اند؛ رؤسای کمیته المپیک کشورهای منتخب اغلب فاقد سابقه سیاسی بوده و بیشتر از بین افراد دارای سابقه ورزشی و یا ورزشکاران سابق آن کشورها انتخاب شده­اند. همچنین مشاهده شد، اغلب رؤسای فدراسیون فوتبال ایران (60 درصد) از بین افراد دارای سابقه ورزشی انتخاب شده­اند که این موضوع در کشورهای منتخب کمتر به چشم می­خورد و رؤسای فدراسیون فوتبال این کشورها اغلب فاقد سابقه ورزشی بوده و بیشتر دارای سابقه سیاسی هستند. نکته قابل توجه دیگر اینکه، متوسط طول دوره ریاست در فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک، به هیچ وجه قابل قیاس با کشورهای منتخب نبوده و نشان­دهنده ثبات مدیریت در کشورهای مبنا است.

کلیدواژه‌ها


بنی‌هاشمیان کورش (1389). "رابطه سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران و اثر آن بر رضایت شغلی کارکنان "، مجله دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه گیلان، 19 (74): 85-76.

سیدی  علی‌اصغر (1390).  بررسی عوامل تأثیرگذار بر میزان گرایش شهروندان به مشارکت در ورزش همگانی، طرح پژوهشی، اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، ص 18.

 شعبانی بهار  غلامرضا، عرفانی  نصراله، پارساجو علی (1390). "بررسی رابطة بین سبک رهبری و هوش هیجانی مربیان تیم‌های ورزشی گروهی شرکت‌کننده در نهمین المپیاد فرهنگی - ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه‌های سراسر کشور "، نشریه مدیریت ورزشی، 8: 105-93.

شهائی، بهنام؛ سبحانی نژاد، مهدی (1386). بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران سازمان‌های صنعتی استان اصفهان با سبک رهبری آن‌ها، دومین همایش مدیریت سرمایه‌های انسانی با رویکرد کاربردی.

عبدالهی  حیدر (1388).  بررسی رابطه هوش هیجانی با سبک رهبری مدیران واحدهای دانشگاهی تربیت‌بدنی (دولتی) شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه تهران.

کوثر نشان  محمدرضا، شهبازی  محمد، جواهری کامل  مهدی (1388). "هوش عاطفی و رهبری تحول‌گرا "، ماهنامه تدبیر، شماره 205: 53-49.

کیوانلو فهیمه، کوشان محسن، سید احمدی محمد (1389). "رابطه هوش هیجانی و سبک رهبری "، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سبزوار، 18 (1): 54-37.

یعقوبی نور محمد، یزدانی  بدرالدین ،مقدمی  مجید (1388). "بررسی رابطه هوش عاطفی و سبک رهبری تحول‌آفرین "، پژوهشنامه مدیریت اجرایی علمی-پژوهشی، 9 (1): 54-41.

Atika Modassir(2008).” Relationship of Emotional Intelligence with Transformational Leadership and Organizational Citizenship Behavior”. International Journal of Leadership Studies, Vol. 4 Iss. 1, pp: 3-21.

Bass,B E and Riggio, R. E.(2006). Transformational leadership (2nd ed), Mahwah, New Jersey: LEA, Inc.

Bass,B.M.,Avolio,B.,(1995), MultifactorleadershipQuestionnaire,Binghamton university,center for,leader ship studies.

Brown, F. W., Brayant,S. E., and Reilly, M. D.(2006).”Does Emotional Intelligence-as Measured by the EQI Influence Transformational Leadership and/or Desirable Outcomes?”, Journal of Leadership & Organization Development, Vol.27, no.5, pp.330-3.

Caroline Igoki Mwangi, Elegwa Mukulu, Karanja Kabare (2011), “The Significanse of Emotional Intelligence in Transformational Ladership for Kenyan Public Universities”, International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 1 No. 7, pp: 28-35

Downey, L., Papageorgiou,V., and Stough, C.(2005). "Examining The Relationship between Leadership, Emotional Intelligence and Intuition in Senior Female Manager” Journal of Leadership & Organization. vol.27, no. 4, pp: 250-264.

Dvir, T., Dov, E., Avolio, B., & Shamir, B. (2002). “Impact of transformational leadership on follower development and performance: A field experiment “. Academy of Management Journal, 45(4): 735-744.

Elizabeth J. Austin, Donald H. Saklofske, Sandra H. S. Huang and Deanne Mc Kenney (2005) “A preliminary study of emotional intelligence, empathy and exam performance in first year medical students”. Personality and Individual Differences. 139 (8): 1395-1404.

Esfahani, Nooshin, Gheze Soflub, Hamid(2011). “Relationship between emotional intelligence and transformationalleadership in physical education managers” Procedia - Social and Behavioral Sciences 30 (2011): 2384 – 2393

Goleman, D. (1998). Working with Emotional Intelligence. London: Bloomsbury.

José J. Villanuev & José C. Sánchez (2007). “Trait Emotional Intelligence and Leadership Self-Efficacy”. Spanish Journal of Psychology Copyright 2007 by The Spanish Journal of Psychology, Vol. 10.

Keshavarz, L., Hematinejad, M., Azadvari, S. ( 2012) “Impact of Leadership Style on Organizational Commitment in the Sport of All Sponsorship Organizations : Case study of Tehran Municipality Sport Organization”, Innova Ciencia, Vol. 4, No. 4;Apr, PP: 48-57

Leban, W. and Zulaf, C. (2004).”Linking Emotional IntelligenceAbilities   and Transformational Leadership”. Journal of Leadership& Organization Development, Vol.25, no.7, pp.554-564.

 Mark E. Burbach (2004). Testing the Relationship Between Emotional Intelligence and Full-Range Leadership as Moderated by Cogntive Style  and Self-Concept. College of Education and Human Sciences.

Mayer, J.D, Salvoy p. r Caruso, D.(2000) competing models of emotional intelligence, www.eiconsortium.org,

Mayer, J.D.,Caruso, D., & Salovey, P. (1999). “Emotional intelligence meets traditional standards for intelligence”. Intelligence, 27, pp: 267-298.