بررسی تعادل رقابتی لیگ‌ فوتسال ایران و مقایسه آن با لیگ‌های منتخب اروپایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

3 کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تعادل رقابتی لیگ فوتسال ایران و مقایسه‌ی آن با لیگ‌های فوتسال پرتغال، ایتالیا، جمهوری چک، اسلونی، روسیه، فرانسه، اسپانیا، اکراین، هلند، رومانی و کرواسی در فصل 2013-2012 است. .داده‌ﻫﺎی اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻮده و از ﺟﺪاول پایانی لیگ‌های برتر فوتسال ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از دو شاخص نسبت تمرکز پنج باشگاه C5 و C5ICB استفاده شد.
نتایج نشان داد که بر اساس شاخص C5ICB، بالاترین و پایین‌ترین تعادل رقابتی به ترتیب عبارتند از: اکراین (118/79)، ایتالیا (121/94)، کرواسی (128)، هلند (135/45)، ایران (144/69)، روسیه (145/46)، جمهوری چک (146/25)، رومانی (152/84)، اسپانیا (153) و پرتغال (156/39). بنابراین در این پژوهش، لیگ‌های اکراین و ایتالیا بالاترین تعادل رقابتی را دارند و لیگ پرتغال از کمترین میزان تعادل رقابتی در میان لیگ‌های مورد بررسی برخوردار است. وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ رﻗﺎﺑﺖ ﺟﺬاﺑﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﻴﺎن ﺑﻠﻴﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻣﻲ‌ﺧﺮﻧﺪ، ﺑﺮ روی ﭘﺨﺶ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺻﻮرت ﻣﻲ‌ﮔﻴﺮد و اﺳﭙﺎﻧﺴﺮﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮی ﺟﺬب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻟﻴﮓ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻧﺪ. سازمان‌های ﺑﺮﮔﺰاری ﻟﻴﮓ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻴﺰان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻢﻫﺎی ﻟﻴﮓﺷﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ.

کلیدواژه‌ها


الهی علیرضا (1387). موانع و راهکارهای توسعه اقتصادی صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران. رساله­ی دکترای تربیت‌بدنی و علوم ورزشی (چاپ‌نشده). دانشگاه تهران.

رمضانی رضا (1387). "پژوهش اقتصاد در سرمایه­گذاری ورزش، مورد کاوی فوتبال، گزارش پژوهشی "، سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران، فصل سوم، سال‌های 76-80: 162.

رسولی سیدمهدی، ساعت چیان وحید، الهی علیرضا (1392). "پراکندگی قدرت در لیگ حرفه­ای فوتبال ایران و لیگ­های برتر اروپا با استفاده از شاخص‌های اقتصادی K) تیم برتر، منحنی لورنز و ضریب جینی) ". مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی). 5(17): 190-175.

ساعت چیان وحید، الهی علیرضا، رسولی سیدمهدی (1391). "تحلیل روند تعادل رقابتی لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران و لیگ‌های برتر اروپا با استفاده از شاخص HICB". مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی). دوره 4، شماره 15: 144-129.

صادقی بروجردی سعید، یوسفی بهرام، نقش­بندی سید صلاح‌الدین (1390). "بررسی تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال کشورهای آسیایی در فصل 2010- 2009 میلادی و رتبه‌بندی آن‌ها ". پژوهش­های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، 57:1-49.

فلاحی، احمد (1388). "مقایسه عوامل مؤثر بر حضور تماشاچیان گاهگاهی، منظم و متعصب در مسابقات لیگ برتر فوتبال ". نشریه حرکت، 2: 247- 270.

نقش­بندی سید صلاح‌الدین، یوسفی بهرام، صادقی بروجردی سعید (1391). "مقایسه تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران با پنج

لیگ فوتبال حرفه‌ای اروپا در فصل 2009-2010 میلادی". مطالعات مدیریت ورزشی. 13: 78-65.

یوسفی بهرام، صادقی بروجردی سعید، نقش­بندی سید صلاح‌الدین (1391). "روند تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران از سال 1374 تا 1389". مدیریت ورزشی. 13: 79-65.

Angelo, C. & Fabio, A. (2003). Economics of sports: The market structure of football players and the competitive balance among the teams before and after the Bosman Ruling, Working Paper No.38, http://econpapers.respec.org.

Dejonghe, T. and Opstal. W.V. (2010). “Competitive balance between national leagues in european football after the bosman case”. Rivista di dirittoedeconomiadello sport, 6 (2): 41-61.

Dousti, M.Jamalsirat, J. Razaghi, M. (2012). “Comparison of competitive balance between Iran and England football premier league”. International Journal of Sport Studies, 2 (12: 593- 597.

Forrest, D. Simmons, R. (2002). “Outcome uncertainty and attendance demand in sport: The case of English soccer”, The Statistician, 51(2): 229-241.

Haan, M.A., Koning, R.H., &Witteloostuijn, A.V., (2012). “The effects of institutional change in European soccer”. Jahrbücher fur Nationalokonomie und Statistik, 232(2): 318-335.

Kesenne, S. (2006). “Competitive balance in team sports and the impact of revenue sharing “. Journal of Sport Management, 20: 39-51.

Koning. R.H. (2000).  “Balance in competition in Dutch soccer”. Journal of the Royal Statistical Society: Series D (The Statistician), 49(3): 419-431.

Liam, J.A. (2008). “Unbalanced Schedules and the Estimation of Competitive Balance in the Scottish Premier League”. Scottish Journal of Political Economy, 55(4): 488-508.

Manasis. V, Avgerinos. V, Ntzoufras. I, Reade. J. J. (2013). “Quantification of competitive balance in European football: development of specially designed indices”. IMA Journal of Management Mathematics 24: 363–375.

Michie, J., & Oughton, C. (2004). Competitive Balance in Football: Trends and Effects: Football Governance Research Centre, Research Paper No. 2. Birkbeck: University of London. Football gov. research centre.

Mizak, D. Neral. J. and Stair. A. (2007). “The adjusted churn: an index of competitive balance for sports leagues based on changes in team standings over time”. Economics bulletin, 26 (3): 1-7.

Moharamzadeh. M, Amini. S, Jabari. N. (2013). “Competitive Balance in Iranian Football League in Two Consecutive Seasons”. World Applied Sciences Journal 21 (1): 125-128. 14.

Perline, M. Stoldt, c. (2011). “Competitive balance in men’s and women's basketball: the cost of the Missouri valley conference”. The sport Journal ISSN, 13: 1543-1589.

SadeghiBoroujerdi, S. Ghanbari, T. & Hasani, and K. (2013). “The Comparison of Cometitive Balances of Basketball Leagues of Portugal, Italy, Turkey, Czech, Slovenia, Russia, Greece, France and Germany”.  Sport Science. 6 (2): 44-48.

Sanderson, A.R., & Siegfried, J.J. (2003). Thinking about Competitive Balance. /Unpublished manuscript/. Vanderbilt University.

Szymanski, S. (2001). “Income inequality, competitive balance and the attractiveness of team sports: some evidence and a natural experiment from English soccer”. Economic journal, 111: 69-84.