بررسی عوامل موثر بر تملق کارکنان و ارتباط آن با پیشرفت شغلی در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

نویسندگان

1 مربی دانشگاه پیام نور شهرکرد

2 کارشناس ارشد

3 استادیار دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر تملق کارکنان و ارتباط آن با پیشرفت شغلی در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان بود. روش تحقیق از نوع همبستگی وبه لحاظ هدف کاربردی بود که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان بود. از آنجایی که حجم جامة آماری کم بود، (99 نفر) نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. با استفاده از سنجه های مطالعات پیشین پرسشنامه تحقیق طراحی شد، برای اطمینان از روایی پرسشنامه، پرسشنامة نهایی با تایید و جمع بندی نظرات 12 تن از اساتید رشته مدیریت ورزشی تنظیم شد. پایایی پرسشنامه‌های تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای همه پرسشنامه‌ها بیشتر از 0/70 محاسبه گردید. برای تجزیه وتحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی واستنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) استفاده شد. نتایج نشان داد متغیرهای فردی یعنی کانون کنترل و ماکیاولیزم با تملق ارتباط معناداری داشتند(p≤0/05) اما از بین دو متغیر موقعیت شامل سبک رهبری و ابهام نقش تنها متغیر سبک رهبری با تملق ارتباط معنادار داشت (p≤0/05). همچنین، معناداری رابطه مثبت بین تملق کارکنان و پیشرفت شغلی آنها مورد تایید قرار گرفت(p≤0/05).همچنین مشخص شد، سبک رهبری نسبت به ماکیاولیزم و کانون کنترل پیش بینی کننده بهتری برای تملق کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان است و تملق کارکنان با ضریب Beta(402/0) پیش بینی کننده مناسبی برای پیشرفت شغلی کارکنان می‌باشد، در نتیجه مشخص شد فاکتور منفی تملق بر پیشرفت شغلی کارکنان تاثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها


احمدی عباداله، ایرانیان، جواد، احمدی نادر  (1391)."تبیین رابطه بین استفاده از فناوری اطلاعات با کارآفرینی و پیشرفت شغلی کارکنان مدارس متوسطه شهرستان بستک". فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، شماره 1: 25-9.

عنصری بد  امین،  اسلامی  حسن،  بداشتی علی اله  (1388). بررسی برخی مفاهیم مشتبه در اخلاق اسلامی (اعتمادبه‌نفس تکبر، حسن معاشرت، چاپلوسی، توکل، بیکارگی). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، دانشکده ادبیات و معارف اسلامی.

نصر اصفهانی  علی (1389). "چاپلوسی در سازمان". مجله مدیریت فرهنگ‌سازمانی، شماره 22: ص 107-95.

نعمتی، سحر، اللهیار فریدون، فروغی اصغر  (1392). علل و پیامدهای تظاهر و چاپلوسی در سده‌های هفتم و هشتم هجری قمری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، پژوهشکده ادبیات.

واحدی  مجید، بشیربنائم  ییاسر، رسولی مریم (1393). "بررسی تأثیر ویژگی‌های شغلی بر سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی سرمایه‌های انسانی". فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 73: 36-25.

Akiteng, C. (2007). The art of flattery. Retrieved from: www.searchwarp.com.

Allen, R. W., Madison, D. L., Porter, L. W., & Mayes, B. T. (1979).”Organizational politics: tactics and characteristics of its actors”. California Management Review, 22, 77-83.

Aryee, S., Deborah, Y. A., & Chay, Y. W. (1993). “An investigation of ingratiation as a career management strategy: evidence from Singapore”. International Journal of Human Resource Management, 4, 191-212.

Cardy, R. L., & Dobbins, G. H. (2008). “Affect and appraisal accuracy: liking as an integral dimension on evaluating performance”. Journal of Applied Psychology, 71, 672-678.

Daniel, J., John, G., Janet, W. (2004). “Experience as a moderator of the media equation: the impact of flattery and praise”. Human-Computer Studies. 61. 237–258

Fiske, S. T., & Taylor, S. E. (2008). Social Cognition: From Brains to Culture. New York: McGraw-Hill Higher Education.

Jennifer, C. Lena, M. (2013). “The sincerest form of flattery: Innovation, repetition, and status in an art movement”. Original Research Article. Volume 41, Issue 3, Pages 236-264

Kacmar, K. M., Carlson, D. S., & Bratton, V. K. (2004). “Situational and dispositional factors as antecedents of ingratiatory behaviors in organizational settings”. Journal of Vocational Behavior, 65, 309–331.

Kenny, B. Cristiane, P. Manuela, A. (2014). “The impact of flattery: The role of negative remarksOriginal Research Article” . Journal of Retailing and Consumer Services, Volume 21, Issue 2, Pages 185-191.

 Kessler, S.R., Bandelli, A.C., Spector, P.E., Penney, L., Borman, W.C., & Nelson, C.E. (2007). The Development and Validation of the Organizational Machiavellian Scale (OMS). Paper presented at the 67th annual meeting of the Academy of Management,Philadelphia, PA

Kipnis, D., & Vanderveer, R. (1971). “Ingratiation and the use of power. Journal of Personality Social Psychology, 17, 280-286.

Kumar, P., & Ghadially, R. (1989). “Organizational politics and its effects on members of organizations”. Human Relations, 42, 305-314.

Lazear, E. P., Gibbs, M. (2009). Personnel Economics in Practice. 2nd edition. Hoboken, John Wiley & Sons

Linden, R. C., & Mitchell, T. R. (1988). Ingratiatory behaviors in organizational settings. Academy of Management Review, 13, 572-587.

Martin, D. C. (2010). “Factors influencing pay decisions: balancing managerial vulnerabilities”. Human Relations, 40, 417-428.

Pandey, J., & Rastogi, R. (1979). “Machiavellianism and ingratiation”. Journal of Social Psychology, 108, 221-225.

Ralston, D. A. (1985). Employee ingratiation: the role of management. Academy of Management Review, 10, 477-487.

Rothwell, A., & Arnold, J. (2007) “Self-perceived employability: development and validation of a scale”. Personnel Review, 36 (1), 23-41.

S.A. Mathieson (2009). “Flattery will get you everywhere”. Original Research Article Infosecurity, Volume 6, Issue 3, Pages 18-22

Varma, A., Toh, S. M., & Pichler, S. (2006). “Ingratiation in job applications: Impact on selection decisions”. The Journal of Managerial Psychology, 21, 200–210.

Westphal, J. D., & Stern, I. (2007). “Flattery Will Get You Everywhere (Especially if You are a Male Caucasian): How Ingratiation, Boardroom Behavior , and Demographic Minority Status Affect Additional Board Appointments at U.S. Companies”. AOM Journal, 50 (2), 267 – 288

Wortman, C. B., & Linsenmeier, J. A. W. (1977). “Interpersonal attraction and techniques of ingratiation in organizational settings”. In Staw, B. W., & Salancik, G. R. (Eds), New Directions in Organizational Behavior, St Clair, Chicago, IL, pp. 133-148 .