اثرات برون سپاری بر مدیریت اماکن ورزشی از دیدگاه مدیران ورزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 هیئت علمی دانشگاه پیام نور، دانشجوی دکترای دانشگاه پیام نور

3 استاد دانشگاه پیام نور

4 کارشناس ارشد تربیت بدنی

چکیده

     هدف از این پژوهش بررسی اثرات برون سپاری بر مدیریت اماکن ورزشی از دیدگاه مدیران ورزش بود. جامعه آماری شامل مسئولین اداره کل، روسا و معاونین اداره‌‌های ورزش و جوانان شهرستان‌ها و مسئولین هیئت‌های ورزشی استان اصفهان، جمعاً 152 نفر، بود. نمونه گیری به روش کل شمار انجام شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 15 تن از متخصصین رسید و پایایی آن در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی 74/0 به دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی از نوع تی‌همبسته در نرم‌افزارSPSS  استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که مدیریت‌مالی و بازاریابی در اماکن ورزشی پس از اجرای برون‌سپاری بهبود پیداکرده که این افزایش معنادار است (05/0>P) اگرچه بر اساس دیدگاه مدیران ورزشی پس از اجرای برون‌سپاری مدیریت اماکن ورزشی در زمینه‌های مدیریت منابع انسانی، بهره‌وری، و نگهداری اماکن ورزشی کاهش غیر معناداری مشاهده گردید (05/0>P).

کلیدواژه‌ها


اصغری جعفر آبادی، محمد، مسکین، عالیه و معماری، ژاله (1393). «انتظارات و انگیزه های مشتریان، مبنای بخش بندی بازار     مجموعه های ورزشی خصوصی»، مطالعات مدیریت رفتارسازمانی در ورزش، 1(4): 59 -72.
پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت اجرایی ریاست جمهوری (1389). قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، [وب‌سایت بر روی اینترنت] قابل‌دسترس از: //:ejraee.ir/2727 .
جلالی فراهانی، مجید (1388). مدیریت اماکن، تأسیسات و تجهیزات ورزشی. تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 22- 26.
 دری نوکورانی، بهروز، سبحانی فرد، یاسر (1390). «طراحی مدل اثرات برون‌سپاری موفق بر فعالیت‌های سازمانی»، چشم‌انداز مدیریت دولتی،3(8): 123- 137.
دستیاری، اکرم، محمدی، محمد، بردستانی، حسین (1393). «برون سپاری در مدیریت منابع انسانی»، اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی. شرکت کارآفرینان دانشگاهی منطقه آزاد انزلی.
روحانی، صمد، رمضان نیا، ماریا (1388). «نظریه­ی مدیریت نوین دولتی و نقش آن در کارایی ارائه­ی خدمات بهداشتی درمانی در ایرانم»، مدیریت سلامت، 12(35): 71-82.
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور.آمار اماکن کل کشور (1394). بانک اطلاعات اماکن ورزشی موجود. [وب‌سایت بر روی اینترنت]. شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور.
فروغی پور، حمید، صابونچی، رضا، تیپ، هادی (1390). «ارزیابی بهره­وری اماکن ورزشی از دیدگاه دبیران تربیت‌بدنی همدان»، نشریه مدیریت ورزشی، 5(11): 77-98.
فروغی پور، حمیدریال صابونچی، رضا، تیپ، هادی (1390). «اماکن ورزشی و بهره­وری: عوامل مؤثر برافزایش بهره­وری اماکن، تأسیسات و تجهیزات ورزشی»، نشریه رشد آموزش تربیت‌بدنی،14(38): 15-20.
کارگر، غلامعلی، گودرزی، محمود، اسدی، حسن، هنری، حبیب (1385). «تحلیل وضعیت اماکن ورزشی کشور و تعیین عوامل مؤثر بر بهره‌وری از دیدگاه خبرگان و ارائه مدل بهره‌وری»، حرکت، 5(28): 127-149.
کاشف، میرمحمد (1388). مدیریت اماکن و فضاهای ورزش.  تهران:  انتشارات بامداد کتاب.47-50.
کارگر، غلامعلی (1383). تحلیل وضعیت اماکن ورزشی کشور و تعیین عوامل مؤثر بر بهره‌وری از دیدگاه خبرگان و ارائه مدل بهره‌وری، رساله دکتری، دانشگاه تهران.
گروه برون‌سپاری و هیئت عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران (1390). آیین نامه و قوانین برون سپاری اماکن بهداشتی و درمانی. 
گیل، فرد (1388).  مدیریت اماکن ورزشی.  ترجمه حسن اسدی، کیوان شعبانی مقدم، نوشین اصفهانی. موسسه انتشارات دانشگاه تهران.12- 35.
لاجوردی، سید جلیل، بوالهری، علیرضا (1389). «ارائه مدلی جهت شناسایی فرایندهای کاندیدای برون‌سپاری در سازمان بر مبنای رویکرد کارت امتیازات متوزان و ماتریس استراتژی‌های برون ساری»، مدیریت دولتی، 2(5): 143 - 158.
مدهوشی، مهرداد، کوه‌کن، موخر امیر (1391). «تبیین نقش استراتژی برون‌سپاری بر بهره‌وری سازمان». پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 4(7): 99-124.
  Butler, M. J. (2003). Managing from the inside out: drawing on ‘receptivity’to explain variation in strategy implementation. British Journal of Management, 14(s1), S47-S60.
 Cotts, D., Lee, M. (1992). The facility management handbook. New York: American Management Association.
 FANG, S., & CHEN, Y. (2012). Participation of the Private Organization on the Marketization Management of the Sport Facility [J]. Journal of Tianjin University of Sport, 1, 007.
http
Johnson, G., Scholes, K., & Whittington, R. (1999). Corporate strategy. Europe: London Prentice Hall.
King, N. (2014). Local authority sport services under the UK coalition government: retention, revision or curtailment?. International Journal of Sport Policy and Politics, 6(3), 349-369
Lee, S., & Walsh, P. (2011). SWOT and AHP hybrid model for sport marketing outsourcing using a case of intercollegiate sport. Sport Management Review, 14(4), 361-369.
Liu, Z. (2011, October). Marketing Outsourcing of Chinese Sports Clubs: A SWOT-AHP Analysis. In 2011 Fourth International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering (pp. 169-174). IEEE.
Mullin, R. (1996). Managing the outsourced enterprise. Journal of Business Strategy, 17(4), 28-36.