شناسایی دلایل موفقیت و عدم موفقیت کشورها در بازیهای المپیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز

چکیده

با توجه به تناقضات مربوط به نقش شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی در کسب مدال های ورزشی، تحقیق حاضر به منظور تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد کشورها در بازیهای المپیک انجام شد. پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی و میدانی طی سال های 2000، 2004، 2008 و 2012 انجام شد. جامعه‌ و نمونه‌ی آماری، برابر و شامل 297 کشور بوده‌اند. تعداد مدال‌های کسب شده‌ در این رقابت‌ها به عنوان شاخص عملکرد ورزشی هر کشور تعیین شد. داده‌های میزان تولید ناخالص داخلی، جمعیت، امید به زندگی، اندازه کاروان و میزبانی به روش کتابخانه‌ای جمع‌آوری گردید. داده ها نرمال با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح معنی‌داری پنج درصد بررسی شد. اندازه‌ی کاروان (004/0 p= و125/3t=)، جمعیت (010/0 p= و277/2t=) و امید به زندگی (027/0 p= و349/2t=) در تعامل با هم بر عملکرد کشورها مؤثر بودند. با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان نتیجه گیری کرد که افزایش ‌تولید ناخالص داخلی، بهبود توزیع درآمد و شاخص سلامت (امید به زندگی) استان‌های کشور در بهبود عملکرد ورزش کشورها مؤثر است. بنابراین، توصیه می شود تا در راستای بهبود عوامل مؤثر و رفع موانع رشد عملکرد ورزش قهرمانی در میادین بین المللی- جهانی برنامه ریزی لازم انجام شود.

کلیدواژه‌ها