پیش بینی ابعاد چابکی سازمانی از طریق جو سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

هدف اصلی از پژوهش حاضر، پیش‌بینی ابعاد چابکی سازمانی از طریق جو سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود. تعداد 191 نفر از کارشناسان و مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان به صورت تصادفی و بر اساس جدول کرجسی و همکاران (از یک جامعه 500 نفری) در تحقیق حاضر شرکت کردند و به پرسشنامه‌های جو سازمانی (هالپین و کرافت، 1963) و چابکی سازمانی اسپایتزر (2007) پاسخ دادند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها از طریق 17 تن از اساتید و محققان مدیریت ورزشی تأیید شد و پایایی پرسشنامه جو سازمانی و پابکی سازمانی از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب حدود 90/0 و 95/0 به دست آمد. با توجه به ضریب همبستگی بالای پیرسون میان ابعاد جو سازمانی و چابکی سازمانی، نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که جو سازمانی عمدتاً می‌تواند ابعا رهبری (r= 0.87, T-value= 10.11, R2= 0.76)، فناوری (r= 0.87, T-value= 10.11, R2= 0.76) و تغییر سازمانی (r= 0.87, T-value= 10.11, R2= 0.76) را در وزارت ورزش و جوانان پیش‌بینی نماید (RMSEA= 0.098, λ2= 1379.86, df= 490, CFI= 0.94, IFI= 0.94, NFI= 0.91, NNFI= 0.94). از آن جایی که شاخص‌های برازش مدل اثرگذاری جو سازمانی بر تک به تک ابعاد چابکی سازمانی بسیار مناسب‌تر از مدل اثرگذاری کلی بود، می‌توان استنتاج کرد که نتایج حاصل از تحقیق ریشه در نوع نگرش کارکنان در محیط سازمانی بوروکراتیک دارد. به همین دلیل انتظار می‌رود که با روحیه گروهی و روابط انسانی کارآمد بتوان بر این نوع نگرش در کارکنان غلبه کرد و به سمت سازمان چابک سوق یافت.

کلیدواژه‌ها