بررسی ارتباط قابلیت یادگیری سازمانی با عملکرد سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین قابلیت یادگیری و عملکرد سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی بود. روش تحقیق از نوع همبستگی و جامعه آماری آن را کلیه کارشناسان، اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی تشکیل دادند (97N=) و به علت محدود بودن جامعه کلیه افراد مورد مطالعه قرار گرفتند و در انتها 71 پرسشنامه عودت داده شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه، قابلیت یادگیری سازمانی (گومز، 2005) و عملکرد سازمانی (براون، 2001) بود و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در سطح معنی‌داری (05/0 p≤) انجام گرفت. یافته ها نشان داد که خرده مقیاس دید سیستمی،بیشترین میانگین را نسبت به دیگر قابلیت‌های یادگیری سازمانی بدست آورد. همچنین قابلیت های یادگیری سازمانی رابطه‌ی معناداری با عملکرد سازمان دارند. با توجه به وجود رابطه خطی بین متغیرها و فرض استقلال خطاها از یکدیگر، متغیرهای پیش‌بین (قابلیت‌های یادگیری سازمانی)، 76 % تغییر در میزان عملکرد سازمانی را تبیین می-نمایند. در نهایت پیشنهادمی شودمدیران برای درک اهمیت یادگیری سازمانی وچگونگی ایجاداین قابلیت‌هادر کارکنان، اهتمام کافی بورزند.

کلیدواژه‌ها