بررسی اثرات برگزاری رویدادهای ورزشی بر توسعه گردشگری جامعه میزبان با تاکید بر بعد اقتصادی، مطالعه موردی: سومین جشنواره جهانی سنگنوردی بیستون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی کرمانشاه

2 استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی نقش سومین جشنواره جهانی سنگنوردی بیستون بر توسعه گردشگری استان کرمانشاه بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی - تحلیلی است که به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را برگزارکنندگان سومین دوره جشنواره جهانی سنگنوردی بیستون تشکیل می‌دادند و نمونه آماری برابر با جامعه درنظر گرفته شد (74=N). ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که پس از تایید روایی توسط چند تن از متخصصان و خبرگان مدیریت ورزشی وکارشناسان گردشگری، پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 89/0بدست آمد. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر سومین جشنواره جهانی سنگنوردی بیستون بر بعد سیاسی توسعه گردشگری با داشتن میانگینی برابر 27/4، بعد اجتماعی–فرهنگی با میانگین0/4 و زیست‌محیطی با میانگین47/3 معنادار بوده، اما درخصوص بعد اقتصادی با میانگین 06/3 معنادار نبوده است. بااینکه جشنواره بر ابعاد سیاسی، اجتماعی- فرهنگی و زیست‌محیطی توسعه صنعت گردشگری استان موثر بوده، اما منافع اقتصادی قابل توجهی برای جامعه میزبان نداشته است.

کلیدواژه‌ها


اصفهانی، نوشین، گودرزی، محسن، اسدی، حسن، سجادی، نصراله، اسمیت، استیفن (1388). «تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی داخلی ایران». مدیریت ورزشی، شماره 1. ص 175-159.

افتخاری، عبدالرضا، پورطاهری، مهدی، مهدویان، فاطمه (1390). «اولویت­بندی ظرفیت­های گردشگری مناطق روستای شهرستان نیر». جغرافیا و توسعه، ص 38-23.

افصح حسینی، فاطمه السادات (1385). «ورزش، شهر، توریسم». ارائه شده بصورت سخنرانی در اولین همایش ملی شهر و ورزش. 110-106.

جودکی، صبا (1391). پایگاه اطلاعات سنگنوردی ایرانیان. www.iranclimbing.com

زیتونلی، عبدالحمید (1390). «شناسایی توانمندی های گردشگری ورزشی استان گلستان». نشریه پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال اول، شماره 1، صص: 83-71.

عبدلی، بهرام (1384). مبانی روانی اجتماعی در تربیت بدنی. تهران. انتشارات بامداد کتاب.50-49.

عزیزی، منیر (1393). مجله ایرانگردی دیار آشنا. www.diyareashena.com

علی آبادی، سمیرا، حسامی، شیما (1393). «امکان­سنجی پیوند عملکری اکوتوریسم و توریسم ورزشی در ایران (مطالعه موردی: کردستان)». نشریه پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، سال سوم، شماره3(11 پیاپی)، صص:50- 43.

مجدآرا، علی (1389). دنیای کوهنوردی. چاپ اول. انتشارات آوای ظهور.

ملکی، امجد (1392). «بررسی عوامل و شرایط درونی تخریب کتیبه بیستون کرمانشاه با استفاده از دستگاه رادار». جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی، سال24، پیاپی49، شماره 1. ص 140-129.

Chalip, L., Green, B.C., & Hill, B. (2003). "Effects of sport event media on destination image and intention to visit". Journal of Sport Management, 17, PP:214-234.

Crompton, J. L. (1995) "Economic Impact Analysis of Sports Facilitiesand Events: Eleven Sources of Misapplication", Journal of Sport Management, 9, 1, 14–35.

De Nooij, M. de, M.R. van den Berg, C.C. Koopmans (2012) "Bread or Games? a Social Cost-Benefit Analysis of the World cup bid of the Netherlands and the Winning Russian bid". Journal of Sports Economics. Forthcoming.1,23-34.

Gibson, H. J. (1998). "Sport tourism: a critical analysis of research". Sport Management Review 1:1. Pages 45-76.

Gibson, H. (Ed.) (2006). Sport tourism: Concepts and theories. Oxon: Routledge.

Higam. J & Hinch. T. (2006). “Sport and Tourism Reserch: A Geographic Approach”. Journal of Sport & Tourism.vol.11, No. 1, pp: 31-49.

Horne, J., & Manzenreiter, W., (2004). "Accounting for mega-events: forecast and actual impacts of the 2002 Football World Cup Finals on the host countries Japan". International Review for the Sociology of Sport, 2, 187–203.

Horne, W., (2000). "Municipal economic development via hallmark events". Journal of Tourism Studies, 1, 30–36

Icoz,O.; Gunlu, E.; & Oter,Z.(2010). Sport tourism destinations as brand and factors affecting destination choices of soccer teams. 5th International congress on Business, economic and Management.No.123-129.

Makyan, S.N. and Naderi Beni, M., (2003). Foreign Tourism in the Yazd Township, journal of Economic Research, Number 92.47-60.

Matheson, V. (2006a). ‘Economic Impact Analysis’, in W. Andreff andS. Szymanski (eds.) Handbook on the Economics of Sport,Cheltenham: Edward Elgar.111-120.

Zahedi, Sh.S., (2006). Ecotourism Principles (with Emphasis on the Environment), Tehran, Allameh Tabatai University.

Zimbalist, A. (2010). "Is It Worth It? Hosting the Olympic Games and other mega sportingevents is an honor many countries aspire to—but why? ". Finance & Development, 12(3): 8-11.