ارزیابی عملکرد ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه بر اساس مدل EFQM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه ایران.

2 استادیار، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

این پژوهش، به ارزیابی عملکرد ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه بر اساس مدل EFQM پرداخت. جامعه این پژوهش توصیفی – تحلیلی شامل کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه بوده، که برابر با نمونه آماری (110نفر)، و به روش تمام شمار انتخاب شدند. از پرسشنامه استاندارد ارزیابی عمومی عملکرد بر اساس مدل تعالی سازمانی اروپاEFQM (2003) استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط 10 نفر از خبرگان ورزشی تایید و پایایی ابزار در یک مطالعه مقدماتی بر روی 50 نفر از نمونه هادر سال 1393 به روش آلفای کرونباخ ( 0/91=α) تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی(میانگین،...)، و استنباطی(مقایسه میانگین ها، K_S، ضریب همبستگی اسپیرمن، تحلیل رتبه ای فریدمن) استفاده شد.نتایج نشان داد، میانگین نمره تعالی برابر (45/60)، و معیارهای نتایج جامعه (58/62)، و همکاری تجاری و منابع (70/ 33)، به ترتیب بیشترین و کمترین امتیاز را داشتند. بالاترین همبستگی، بین معیارهای منابع و نتایج کارکنان؛ و فرایند و مشتری بود که با توجه به (0/75=r)، همبستگی خوب می باشد. پایین ترین همبستگی، مربوط به معیارهای نتایج جامعه و همکاری های تجاری و منابع بوده که با توجه به مقدار (0/38=r)، همبستگی ضعیف بود. گویه های مربوط به 9 معیار نیز به ترتیب اولویت بندی شدند. با توجه به امتیاز 45/6 در مدل EFQM باید به بهبود تعالی سازمانی در این ادارات توجه گردیده و در بین معیار ها، بنا بر میانگین کم معیار همکاری های تجاری و منابع، باید بر بهبود آن تمرکز، و در جهت حفظ بالاترین معیار(نتایج جامعه) نیز کوشید.

کلیدواژه‌ها