بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری/ دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار / دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار/ دانشگاه تهران

چکیده

مدیریت دانش به عنوان یکی از موضوعات جالب و چالش برانگیز علم مدیریت در هزاره جدید است. هدف پژوهش حاضر اولویت‌بندی و بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی به شمار می‌آید. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان (745 نفر) تشکیل می‌داد. حجم نمونه تحقیق بر اساس جدول مورگان 254 نفر محاسبه گردید. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه‌ای بود که عنایتی (1390) در تحقیق خود از آن استفاده کرده بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح آمار استنباطی از آزمون‌های  تی تک نمونه‌ای، همبستگی پیرسون و فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد که این کار توسط نرم افزارهای  SPSS(نسخه 20) و  Expert choice (نسخه 11) انجام شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است در بین عوامل موثر بر مدیریت دانش، فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی بر مدیریت دانش نقش معنی دار داشته و نقش استراتژی بر مدیریت دانش، معنی دار نبوده است. از میان چهار متغیر مورد بررسی، فرهنگ سازمانی مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر مدیریت دانش و عامل استراتژی کمترین اهمیت را در مدیریت دانش دارند.

کلیدواژه‌ها


اخوان، پیمان، باقری، روح اله (1389). مدیریت دانش از ایده تا عمل. انتشارات آتی نگر. چاپ دوم؛ تهران. صص: 71- 53.
اخوان، آفرین (1391). «ارائه مدلی جهت بررسی تاثیر راهبردهای مدیریت دانش بر عملکرد دانشگاه ها»، فصلنامه علوم مدیریت ایران؛ 7(37): 145-115.
جعفری، مصطفی، اخوان، پیمان (1385). «طراحی مدل مفهومی مدیریت دانش با تاکید بر عوامل کلیدی موفقیت». فصلنامه اطلاع رسانی - آموزشی و پژوهشی مدیریت فردا؛3 (13 و 14): 32-23.
حسن زاده، محمد (1388). «بررسی عوامل زیرساختی مدیریت دانش در دولت جمهوری اسلامی ایران». دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار؛ 16(35):28- 11.
حسینی، سید حسن، حضرتی، محود، نوحیف، مصطفی (1392). «اولویت بندی عوامل تسهیل کننده مدیریت دانش». پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی؛ 5(4): 112-97.
رادینگ، آلن (1383). مدیریت دانش: موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات. ترجمه محمد حسین لطیفی. انتشارات سمت. چاپ اول؛ تهران. صص: 141- 129.
سرلک، محمدعلی، مقدسان، محمدحسین، روستایی، محمد (1389). فناوری اطلاعات تسهیل کننده ای برای ارتقاء مهارت‌های سازمان. هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت؛ تهران؛ صص: 5- 1.
شعبانی، احمد، محمدی، استانس، مرتضی، فروگذار، حامد (1391). «شناسایی، بررسی و رتبه­بندی عوامل مؤثر بر پیاده­سازی مدیریت دانش با استفاده از تکنیک TOPSIS (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز)». مدیریت اطلاعات سلامت؛ 9(3): 326-318.
صلواتی، عادل، حق نظر، فرشته (1388). «بررسی تحلیلی عوامل زمینه ای موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در واحدهای ستادی شرکت ملی نفت ایران». فراسوی مدیریت؛ 3(1):104-77.
عنایتی، ترانه، عالی پور، علیرضا، یوسفی، مجید (1390). «بررسی مولفه های کلیدی استقرار مدیریت دانش در سازمان های دریایی». علوم و فناوری دریا؛ 58(1): 47-38.
ماری، وود (1383). رابطه بین رهبری مبتنی بر مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی. ترجمه: محمد مهمان نواز. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی؛ صص: 27- 13.
نکودری، مریم، یعقوبی، نورمحمد (1390). «بررسی عوامل تسهیل کننده مدیریت دانش در سازمان مدیریت بحران». پژوهش‌های مدیریت عمومی؛ 4(13): 119-95.
Aujirapongpan, S. Vadhanasindhu, P. Chandrachai, A. & Cooparat, P. (2010) Indicators of Knowledge Management Capability for KM Effectiveness. The Journal of Information and Knowledge Management Systems; 40(2): 183-203.
Bennett R. H Gabriel (2007) .Organizational Factors and Knowledge Management within large marketing department: an empirical study. Journal of Knowledge Management; 3 (3):212-225.
Chang, Tsung –Han, Wang, Tien- Chain. (2009) Using the fuzzy multi criteria decision making approach for measuring the possibility of successful knowledge management”, the Journal of Information Sciences; 1(179):355- 382.
Chen, S.H. Yang, C.C. Shiau, J.Y. (2006) Scorecard in the Performance Evaluation of Higher Education. The TQM Magazine; 18(2):190-205.
Chin- T sang (2009). The relationship between knowledge management enablers and performance, HO; 109(1):98-117.
Davenport, T. H. De Long, D. W. & Beers, M. C. (1998) Successful knowledge management projects. Sloan Management Review; 39(2): 43–57.
Fleming, Neil. (1996)Coping with a Revolution, Will the Internet change Learning Lincoln University, Canterbury, New Zealand;pp: 12- 29.
Ghandhi, S. (2004) Knowledge Management& Reference services. The journal of Academic Librarianship; 30(5):4-23.
Holt G.D. Love P.E.D, Li H. (2000) the learning organization: toward a paradigm for mutually beneficial strategic construction alliances. International journal of project management; 1(18): 415-421.
Lopez, S.V. (2005) “Competitive Advantage and Strategy Formulation”, Management decision; 43(5): 662-663.
Lussier, R. (1997) Management", Cincinnati, Ohio, South-Western College Publishing. pp: 81- 95.
Massa.S and Testa.S. (2009) a knowledge management approach to organizational competitive advantage Evidence from the food sector. European Management Journal; 1(27): 128– 141.
Walsh L. J. Bhatt M. & Martunek J. M. (2009) Organizational knowledge creation in the Chinese context, Management and Organization Review; 5(2): 261-278.
Wasan Teerajetgul. Chotchai Chareonngam and Wethyavivorn Piyanut(2009). Key knowledge factors in Thai construction practice. International Journal of Project Management; 27(1): 833–839.
Zack .M H (2007). Developing a Knowledge Strategy. California management Review; 41 (3):125-145.